În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se agravează rapid. Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, creșterea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivitate a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova. Reieșind din cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se abrogă anexa nr. 1 la Hotărârea CNESP nr. 42 din 13 ianuarie 2021 și punctul 1 al Hotărârii CNESP nr. 47 din 26 februarie 2021.

2. Se aprobă măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform Anexei.

3. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

4. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 5 martie 2021 și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI Vicepreședinte al Comisiei Contrasemnează: Secretar de stat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Tatiana ZATÎC Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC

Anexa

la Hotărârea nr. 48 din 4 martie 2021

a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova

1. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. În cazul minorilor pînă la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere este completată şi semnată de reprezentantul legal sau însoţitorul.

2. Excepţie de la prevederile punctului 1, se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

2.1. copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;

2.2. persoanele, care dețin rezultatul testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză sau rusă;

2.3. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

2.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

2.5. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;

2.6. persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

2.7. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate emisă din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova, în baza invitației sau contractului încheiat cu agentul economic din străinătate,sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;

2.8. lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

2.9. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

2.10. sportivii care se deplasează în scopul participării la competiții sportive internaționale și cantonamente, precum și membrii delegațiilor sportive sau însoțitorii acestora (părinții sau reprezentații legali ai copiilor minori);

2.11. persoanele în tranzit, itinerarul tranzitarii va fi stabilit de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;

2.12. persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova precum şi reprezentanţii lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens;

2.13. persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză sau rusă.

3. Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim, după a 10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.