În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan naţional şi internaţional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. Reieşind din cele menţionate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se abrogă, începând cu data de 8 ianuarie 2021, Hotărîrea nr. 39 din 21 decembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
 2. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura reluarea tuturor curselor aeriene regulate de pasageri şi a charterelor regulate de pasageri cu Marea Britanie, începând cu 08 ianuarie 2021, orele 00:00.
 3. Reluarea, începând cu 11 ianuarie 2021, a procesului educaţional în incinta instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, publice şi private, conform modelelor aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
 4. Se prelungeşte suspendarea, până la 15 ianuarie 2021, a activităţilor extraşcolare (cercuri şi secţii sportive) în incinta instituţiilor de învăţământ şi se dispune organizarea acestora la distanţă.
 5. Se completează anexa la Hotărîrea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică după cum urmează:

5.1. la pct.7.4. cu următoarele subpuncte: „7.4.13. străinii care sunt citaţi de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens; 7.4.14. străinii care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituţiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitaţii etc.)”.

5.2. la pct.7.5 cu următorul conţinut: ”în cazul minorilor pînă la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere este completată şi semnată de reprezentantul legal sau însoţitorul”.

5.3. la pct.7.6. cu următoarele subpuncte: „7.6.10. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova precum şi reprezentanţii lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens. 7.6.11. străinii care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de l instituţiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitaţii etc.)”.

 1. Se solicită Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră să intensifice, la punctele de trecere a frontierei de stat, măsurile de sănătate publică prentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19.
 2. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în special a regimului de autoizolare a persoanelor.
 3. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 4. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID19.
 5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
 6. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Vicepreşedinte al Comisiei, ministru interimar al sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale Tatiana ZATIC Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC 2