CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648

MODIFICAT

LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22

Articolul 1. Noţiuni principale

e)  remunerație – retribuție bănească care include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcției), precum și toate adaosurile, sporurile, premiile și alte plăți de stimulare și compensare acordate salariatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă pentru munca prestată;

[Art.1 noțiune introdusă prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

f) nivel de salarizare – remunerație anuală brută și remunerație orară brută corespunzătoare;

[Art.1 noțiune introdusă prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

g) diferență de gen de salarizare – diferență dintre nivelurile medii de salarizare între salariații de sex feminin și cei de sex masculin, exprimată ca procent din nivelul mediu de salarizare a salariaților de sex masculin;

[Art.1 noțiune introdusă prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

h) muncă egală – muncă prestată în cadrul acelorași funcții, conform acelorași cerințe educaționale, profesionale și în materie de formare, competențe (abilități), efort, răspundere, activitate desfășurată, natura sarcinilor implicate și condiții de muncă;

[Art.1 noțiune introdusă prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

i) muncă de valoare egală – muncă prestată în cadrul funcțiilor sau pozițiilor diferite, dar care este considerată de valoare egală în baza acelorași cerințe educaționale, profesionale și în materie de formare, competențe (abilități), efort, răspundere, activitate desfășurată, natura sarcinilor implicate și condiții de muncă.

[Art.1 noțiune introdusă prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării raporturilor  de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea

f1) remunerarea egală pentru o muncă egală sau pentru o muncă de valoare egală;

[Art.5 lit.f1) introdusă prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile de bază ale salariatului

d1) la obținerea, la solicitare, a informațiilor cu privire la nivelurile de remunerare, defalcate în funcție de sex pentru categoriile de salariați care prestează muncă egală sau muncă de valoare egală;

[Art.9 al.(1), lit.d1) introdusă prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

f) la informarea deplină și veridică, anterior angajării sau transferării într-o altă funcție, privind condițiile de activitate, în special privind condițiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcției sau cel tarifar, suplimentele, premiile și ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unității), periodicitatea achitării plăților și criteriile utilizate pentru stabilirea nivelurilor de salarizare;

[Art.9 al.(1), lit.f) în redacția LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

g) să asigure remunerare egală pentru o muncă egală sau o muncă de valoare egală;

[Art.10 al.(2), lit.g) în redacția LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

Articolul 421. Informarea și consultarea salariaților

e) remunerația medie pe categorie de salariați sau de funcții, defalcată în funcție de sex.

[Art.421 al.(2), lit.e) introdusă prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

Articolul 128. Salariul

(21) Angajatorul este obligat să asigure egalitatea de remunerare între salariații de sex masculin și cei de sex feminin pentru o muncă egală sau o  muncă de valoare egală.

[Art.128 al.(21) introdus prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

(22) Pentru a evalua dacă salariații prestează o muncă de valoare egală, angajatorul va lua în considerare aspectele de muncă ale salariatului, printre care:

a) gradul de răspundere;

b) nivelul de calificare și experiența;

c) efortul și natura sarcinilor implicate;

d) condițiile de muncă.

[Art.128 al.(22) introdus prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

(23) Angajatorii întreprinderilor mijlocii și mari sunt obligați să informeze periodic, dar nu mai rar decât o dată pe an (cel târziu în primul semestru al anului următor celui de gestiune), salariații și/sau reprezentanții lor cu privire la diferența de gen de salarizare pe categorie de salariați și de funcții.

[Art.128 al.(23) introdus prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

(24) Angajatorul trebuie să pună la dispoziția salariaților, într-un mod ușor accesibil, informația privind criteriile utilizate pentru sistemul de evaluare și clasificare a funcțiilor pentru stabilirea nivelurilor de salarizare, aplicat în unitate.

[Art.128 al.(24) introdus prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

Articolul 130. Structura salariului, condiţiile şi sistemele de salarizare

(2) Retribuirea muncii salariatului depinde de cererea și oferta forței de muncă pe piața muncii, de cantitatea, calitatea și complexitatea muncii, de condițiile de muncă, de calitățile profesionale ale salariatului, efortul și responsabilitățile salariatului, natura și rezultatele muncii lui și/sau de rezultatele activității economice a unității.

[Art.130 al.(2) în redacția LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

(6) Angajatorul, indiferent de ce sistem de salarizare aplică, trebuie să utilizeze în cadrul unității un sistem de evaluare și clasificare a funcțiilor pentru stabilirea nivelurilor de salarizare.

[Art.130 al.(6) introdus prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]