COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

H O T Ă R Â R E  nr. 24 din 11.10.2020

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia”, urmare a analizei situației epidemiologice actuale, în contextul evoluției procesului epidemic în Republica Moldova, inclusiv în mun. Chișinău, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică Chișinău cu analiza situației epidemiologice și creșterea exponențială a numărului de cazuri de infecții cu noul coronavirus în mun. Chișinău.

2. Se menține în mun. Chișinău gradul de alertă „Cod Roşu”

în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2 prezentaţi Centrul de Sănătate Publică Chișinău.

3. Se reiterează necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției cu noul coronavirus COVID-19, obligatorii pe tot teritoriul municipiului Chișinău, valabile pe perioada stării de urgență în sănătatea publică:

a) respectarea regulilor de igienă respiratorie prin purtarea obligatorie a măştilor în transportul public, în spaţiile comerciale şi în spaţiile publice închise, inclusiv și în spațiile publice deschise, în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială / fizică, iar masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;

b) respectarea distanţei sociale / fizice între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

c) respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

d) respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv.

4. Comisiile intersectoriale de control, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, Direcția de poliție a mun. Chișinău și alte autorități abilitate vor remite în modul stabilit prescripții de sistare a activității economice pentru o perioadă de până la 3 luni a piețelor, centrelor comerciale, unităților HORECA și altor agenți economici, care vor comite abateri de la măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19, obligatorii în mun. Chișinău.

5. Comisia extraordinară de sănătate publică va solicita Guvernului și Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică implicarea și suportul autorităților centrale din domeniul sănătății publice, ordinii publice, securității și apărării naționale în supravegherea respectării obligatorii de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19 în mun. Chișinău.

6. Direcția generală asistență socială și sănătate va dispune fortificarea continuă a sistemului de sănătate din mun. Chișinău, inclusiv prin extinderea la capacitate maximă a spațiilor medicale disponibile cu desfășurarea paturilor suplimentare de staționar în spitalele clinice municipale pentru pacienții cu infecția COVID19 și Centrul ”COVID-19 Chișinău” (aflat în gestiunea spitalului ”Sf. Treime”).

7. Comisia extraordinară de sănătate publică va solicita Guvernului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale modificarea temporară, pe perioada pandemică COVID-19, a nomenclatorului fondului de paturi cu sporirea numărului de paturi, conform spațiilor medicale disponibile în spitalele clinice municipale, implicate în tratamentul pacienților cu infecția COVID-19, cu contractarea deplină de către Compania Națională de Asigurări în Medicină a serviciilor medicale prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală.

8. Comisia extraordinară de sănătate publică va solicita suport Guvernului, Agenției Achiziții Publice, Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate în derularea de către Primăria mun. Chișinău / Direcția generală de asistență socială și sănătate a procedurilor de achiziții publice, prin negocierea directă, pentru echipamente și utilaje medicale de strictă necesitate pentru spitalele municipale strategice COVID-19 (aparate de radiologie, aparate de ventilare artificială, concentratoare de oxigen, alte echipamente esențiale) cu toate companiile medicale disponibile să furnizeze aceste echipamente, imediat sau în perioadă restrânsă.

9. Comisia extraordinară de sănătate publică va solicita instituţiilor medicale private din teritoriul administrativ implicarea într-un parteneriat activ, solidaritate și mobilizare deplină pentru gestionarea pandemiei SARS-CoV 2 în mun. Chișinău, cu următorul suport:

a) transmiterea în folosință temporară către spitalele clinice municipale destinate tratamentului infecţiei COVID-19, conform prevederilor legislației, a echipamentului medical şi dispozitivelor medicale (aparate de ventilare artificială, monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale, generatoare de oxigen, alte echipamente disponibile);

b) detașarea parțială a personalului medical, conform legislației, către spitalele clinice municipale pentru acordarea asistenţei medicale pacienţilor internați cu COVID-19;

c) includerea spitalelor private în circuitul de acordare a asistenţei medicale spitalicești pentru pacienţii din mun. Chişinău confirmaţi COVID-19.

10.Implicarea proactivă a asistenței medicale primare cu fortificarea capacităților de monitorizare a contacților și tratament la domiciliu, de către medicii de familie, a pacienților cu forme ușoare COVID-19, inclusiv pentru tratamentul de recuperare post-COVID în staționarele de zi din cadrul Asociațiilor Medicale Teritoriale, Centrelor Medicilor de Familie, Centrelor de Sănătate și centrelor private de asistență medicală primară din mun. Chișinău.

11.Procesul educațional în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău va continua, conform programului prestabilit, cu monitorizarea situației epidemiologice și respectarea strictă a măsurilor de protecție în instituțiile de învățământ (conform Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 17 din 22.08.2020 a CESP din mun. Chișinău, Anexei nr. 2, la Hotărârea nr.21 din 24.07.2020 a CNESP).

12.Se indică purtarea obligatorie a măștilor de protecție în interiorul și pe teritoriul instituțiilor de învățământ secundar general, inclusiv extrașcolar, pentru elevii claselor a V-XII-a și studenții din instituțiile de învățământ profesional tehnic, profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar și superior, inclusiv în cadrul lecțiilor.

13.Se indică purtarea obligatorie a măștilor de protecție în interiorul și pe teritoriul instituțiilor de învățământ, de toate nivelurile, pentru angajații instituțiilor de învățământ și pentru persoanele străine care au dreptul de acces în aceste instituții.

14.Se acceptă redeschiderea grupelor pentru copiii de vârsta 2-4 ani, care au frecventat instituția de învățământ preșcolar până la suspendarea activității pe motiv pandemic, în condițiile respectării pct. 3, 4 și 5 din Instrucțiunea privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19, aprobată prin Hotărârea nr.21 din 24.07.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

15.În conformitate cu „Instrucțiunea privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private în contextul epidemiologie al COVID-19” aprobată prin Hotărârea nr. 17 din 22.08.2020 a CESP din mun. Chișinău, în cazul confirmării infecției cu COVID-19 la un elev sau profesor – toţi elevii din clasa sau grupa respectivă, în cazul în care clasa este împărțită în grupe, se vor plasa în autoizolare la domiciliu pentru perioada de 14 zile, iar clasa/grupa va continua studiile în regim online timp de 14 zile. Decizia de autoizolare la domiciliu va fi coordonată cu Centrul de Sănătate Publică Chișinău.

16.Decizia de sistare a procesului educațional și plasarea integrală în carantină a unei instituții de învățământ din mun. Chișinău va fi luată de către Comisia extraordinara de sănătate publică, în baza evidențelor și anchetelor epidemiologice.

17.Conducătorii instituțiilor municipale și celor de drept privat din mun. Chișinău vor examina introducerea / menținerea în continuare a regimului de lucru la distanță (online) pentru angajații din subordine în scopul limitării fluxurilor 5 umane în transportul și spațiul public cu limitarea interacțiunii fizice a angajaților.

18.Se interzice organizarea evenimentelor, întrunirilor, reunirilor în grup în spații închise cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane. Totodată, la evenimentele organizate pentru un număr de până la 50 persoane se vor respecta cu strictețe măsurile de sănătate publică, conform Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 și prevederilor Hotărârii nr. 13 din 25.07.2020 a CESP a mun. Chișinău, cu modificările ulterioare.

19.Toate activitățile și evenimentele sportive (de orice gen) organizate pe teritoriul mun. Chișinău se vor desfășura fără suporteri și spectatori.

20.Comisiile electorale de circumscripţie din mun. Chișinău vor coordona cu Comisia Electorală Centrală și Centrul de Sănătate Publică Chișinău organizarea procesului de vot în siguranță și a circuitului de intrare-ieșire în/din instituţiile (edificiile) preconizate pentru organizarea scrutinului electoral, cu asigurarea respectării măsurilor de sănătate publică, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 24 din 12.08.2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

21.Se resping solicitările întreprinderilor și agenților economici pentru demararea activităților de divertisment, bowling, cluburilor de noapte etc.

22.Hotărârile CESP a municipiului Chișinău sunt executorii pentru autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele fizice și juridice din municipiu, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

23.Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere a persoanelor vinovate.

24.Direcția relații cu publicul a Primăriei municipiului Chișinău va asigura desfășurarea unei strategii de comunicare proactive, în parteneriat cu toate instituțiile media, cu informarea populației din municipiu asupra prevederilor prezentei Hotărâri, precum și obligativitatea respectării măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19.

25.Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina web oficială a Primăriei mun. Chișinău.

Președinte al Comisiei, Primar General Ion CEBAN Vicepreședinte al Comisiei, Viceprimar Angela Cutasevici Secretar al Comisiei Tatiana Bucearschi șef Direcția generală asistență socială și sănătate