În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență, pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

 1. Prin derogare de la prevederile art.24 alin.(l) și art.36 alin.(l) din Codul fiscal, se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente donațiilor în scopuri de plasament temporar și gestionarea fluxului refugiaților, efectuate către autoritățile publice, instituțiile publice sau organizațiile necomerciale specificate în art.52 din Codul fiscal conform listei aprobate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
 2. Prin derogare de la 102 din Codul fiscal, se permite deducerea TVA aferente procurărilor utilizate pentru efectuarea donațiilor și livrărilor cu titlu gratuit neimpozabile cu TVA, în scopuri de plasament temporar, precum și pentru gestionarea fluxului refugiaților, cu excepția celor specificate în art. 103 din Codul fiscal, către autoritățile publice, instituțiile publice sau organizațiile necomerciale specificate în art.52 din Codul fiscal conform listei aprobate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
 3. Prin derogare de la prevederile art.24 alin.(l) și art.36 alin.(l) din Codul fiscal, agenții economici au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a donațiilor umanitare în susținerea poporului ucrainean, achitate la conturile bancare deschise de Ministerul Finanțelor în acest sens.
 4. Prin derogare de la art.7 alin.l) și 3) al Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile raportoare specificate la 4 alin.l lit.a) din Legea nr.308/2017, vor aplica măsuri de precauție simplificată aferent inițierii relației de afaceri, precum și aferent activităților și tranzacțiilor din cadrul relației de afaceri cu persoanele fizice care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina după data de 23 februarie 2022, până la atingerea plafonului intrărilor cumulative în numerar în conturi bancare deschise în lei moldovenești sau valute liber convertibile, în echivalentul sumei de 10.000 EUR per client.
 5. Prin derogare de la art.l 1 alin.2) și alin.3) al Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile raportoare informează Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre toate activitățile și tranzacțiile din cadrul unei relații de afaceri cu persoanele fizice care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina după data de 23 februarie 2022, cel târziu la sfârșitul zilei următoare zilei în care a avut loc operațiunea.
 6. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei vor elabora setul de măsuri pentru implementarea prevederilor menționate la pct. 4 și 5 cu comunicarea acestora către băncile comerciale. 
 7. Pe perioada stării de urgență, prin derogare de la Capitolul IV’ al Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, cetățenii ucraineni au dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.
 8. Angajarea cetățenilor ucraineni se va face în baza contractului individual de muncă pe durată determinată pentru perioada stării de urgență, cu notificarea obligatorie, în termen de până la 5 zile de la data încheierii contractului, a Agenției Naționale de Ocupare a Forței Muncă de către angajatorul solicitant, despre faptul angajării cetățeanului ucrainean, cu prezentarea în format electronic sau pe hârtie a următoarelor:
  1. copiei actului de identitate a cetățeanului ucrainean;
  2. copiei contractului de muncă, întocmit conform legislației aplicabile pentru cetățenii Republicii Moldova;
  3. informației privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetățeanului ucrainean la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și/sau la solicitare de către centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.
 9. Prin derogare de la prevederile 3 lit. a) și b) din Codului Muncii și ale art.7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, salariaților li se permite prestarea muncii la distanță peste hotarele Republicii Moldova, pe perioada stării de urgență.
 10. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
 11. .Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina web oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei,
Prim-ministru
  NATALIA GA VRILITA