În temeiul art.58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, şi ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan naţional şi internaţional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că intensitatea procesului epidemic este în escaladare la nivel naţional.

Până la data de 9 ianuarie 2022 au fost înregistrate în total 380.290 de cazuri de COVID-19. în săptămâna 01/2022 (03-09.01.2022) au fost înregistrate 3.688 de cazuri de COVID-19, în creştere cu 77% faţă de săptămâna anterioară. în perioada de raportare au fost notificate 73 de decese, rata mortalităţii din ultimele 7 zile fiind de 2,0 decese la 100 mii populaţie, înregistrând o scădere cu peste 23% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna precedentă.

Acoperirea vaccinală cu schema completă în populaţia generală, raportată la numărul de populaţie conform recensământului din anul 2014, este de cca 29%, iar conform datelor BNS pentru populaţia cu reşedinţă obişnuită este de 31,8%, ceea ce constituie totuşi un nivel sub ţinta de 70% necesară pentru atingerea imunităţii colective. în total, în perioada ultimei săptămâni au fost vaccinate 32.629 de persoane, cu 38,4% mai mult faţă de săptămâna trecută. Până la data de 9 ianuarie 2022, doza booster a fost administrată, în total, la 85.310 persoane.

Conform datelor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor, situaţia epidemiologică actuală din statele UE/SEE se caracterizează printr-o rată înaltă de notificare a cazurilor si o rată scăzută, dar în creştere lentă a mortalităţii, datorată în mare parte atât creşterii ratei de infectare cu tulpina Omicron, cât şi circulaţiei masive a tulpinii Delta. Infecţia cu tulpina Omicron a fost raportată în peste 150 de ţări.

La data de 10 ianuarie 2022, în Republica Moldova, prin metoda de secvenţiere, s-a confirmat prezenţa tulpinii Omicron în proporţie de 10% din toate probele preselectate, celelalte fiind tulpina Delta.

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecţiei provocate de virusul SARS-CoV-2, potenţialului de transmitere al tulpinii Omicron, creşterii numărului de cazuri confirmate în ultima săptămână şi în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire şi răspuns la infecţia COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum şi bunele practici europene şi internaţionale, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se prelungeşte până la 15 martie 2022 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică declarată prin Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 61 din 9 septembrie 2021, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.

2. începând cu 17 ianuarie 2022, punctul 7.1 din Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 59 din 13 august 2021 se modifică după cum urmează: „7.1. Accesul în incinta Aeroportului International Chişinău se permite în conformitate cu prevederile Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021.” 

3. Începând cu 17 ianuarie 2022, Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 se modifică după cum urmează:

3.1. Punctul 10 din anexa nr.l va avea următorul cuprins:

„10. Se instituie următoarele măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

10.1. Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricţii în una dintre următoarele condiţii:

10.1.1. La prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARSCoV-2 cu schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

10.1.2. La prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau a rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

10.1.3. La prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigaţiei.

10.2. Persoanele care nu întrunesc una dintre condiţiile stipulate în punctul 10.1 sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică electronică, precum şi vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile, la adresa declarată. In cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică este completată de reprezentantul legal sau de însoţitor. Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă persoana efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

10.3. Se stabilesc excepţii de la prevederile punctului 10.2 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

10.3.1. copiii cu vârsta de până la 12 ani;

10.3.2. elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoţitorii acestora;

10.3.3. echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor, brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a. vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului; 10.3.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

10.3.5. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

10.3.6. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizaţiilor/misiunilor iintemaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

10.3.7. persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

10.3.8. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.”

3.2. Anexa nr.2:

3.2.1. se completează cu punctele 2.10 şi 3.11 cu următorul cuprins: „Accesul în incinta Aeroportului Internaţional Chişinău se permite pentru călători cu prezentarea tichetului de călătorie, iar pentru însoţitori - cu prezentarea Certificatului COVID-19, prevăzut la pct.5”;

3.2.2. punctul 3.4 va avea următorul cuprins: „3.4. Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza activitatea la capacitate maximă în spaţiile exterioare, iar în cele interioare - cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5, la intrarea în unitate, personalului desemnat de către administrator în acest sens.”;

3.2.3. se completează cu punctul 4.11 cu următorul cuprins: „4.11. Accesul în incinta Aeroportului Internaţional Chişinău se permite doar pentru călători, cu prezentarea tichetului de călătorie; accesul pentru însoţitori este interzis.”;

3.2.4. punctele 3.7 şi 4.7 se completează în final cu textul „ , cu excepţia antrenamentelor sportivilor de performanţă”.

4. Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 66 din 28 noiembrie 2021 se abrogă.

5. Punctul 4 din Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 67 din 21 decembrie 2021 va avea următorul cuprins: „4. Prin derogare de la prevederile pct. 1 şi 2.4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, se instituie pentru pragurile de alertă verde şi galben asigurarea accesului la evenimentele private (mese festive, evenimente corporative, nunţi, botezuri), organizate cu un număr de participanţi de 25 şi mai mult, doar în baza prezentării Certificatului COVID-19, prevăzut la pct. 5 din anexa menţionată.”

6. Ministerului Sănătăţii va asigura:

6.1. pregătirea tuturor componentelor sistemului sănătăţii pentru a reacţiona eficient în contextul agravării situaţiei epidemiologice prin COVID-19 (fond de paturi, stoc de medicamente, vaccinuri, consumabile, echipamente medicale, echipamente de protecţie, acces la servicii de diagnostic şi tratament);

6.2. accelerarea creşterii acoperii vaccinale împotriva COVID-19 prin informarea ţintită pe diferite categorii de populaţie, în special cele cu risc, privind beneficiile vaccinării, inclusiv administrarea dozei booster;

6.3. activitatea centrelor de vaccinare din cadrul instituţiilor medico-sanitare în » zilele de odihnă conform programului prestabilit;

6.4. activităţi de instruire pentru creşterea vigilenţei lucrătorilor medicali privind răspândirea virusului SARS-CoV-2, inclusiv a noilor variante;

6.5. monitorizarea activă a persoanelor aflate în autoizolare şi a contacţilor;

6.6. monitorizarea activă a persoanelor aflate în tratament la domiciliu, cu identificarea persoanelor solitare şi asigurarea accesului lor gratuit la medicamente;

6.7. actualizarea Protocolului clinic naţional „Infecţia cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”.

7. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare, vor promova vaccinarea angajaţilor contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de protecţie şi stopare a răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 şi respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi controlul infecţiei COVID-19 valabile pe perioada stării de urgenţă.

8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

9. Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre necesitatea respectării prevederilor prezentei hotărâri şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

10. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 63 din 8 octombrie 2021.

11. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi serveşte drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională a persoanelor fizice şi juridice.

12. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al Guvernului.

Natalia GAVRILIŢA Ala NEMERENCO Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru Vicepreşedinte al Comisiei, Ministru al sănătăţii