În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, Comisia națională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂȘTE:

 1. Se aprobă modelul digital al Certificatului COVID-19 prevăzut la punctul 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 (certificat de vaccinare; certificat de recuperare; certificat de testare), conform anexei nr. 1, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova din data de 15 octombrie 2021.
  1. Certificatul COVID-19 se emite de Ministerul Sănătății, prin Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19), în baza datelor prezentate de către instituțiile medico-sanitare. Certificatul COVID-19 se obține prin intermediul portalului electronic https://certificate-covid.gov.md.
  2. Certificatul COVID-19 poate fi prezentat în format electronic sau pe suport de hârtie, fiind însoțit în mod obligatoriu de un act de identitate al titularului (buletin de identitate, pașaport etc.), în original, copie sau fotocopie în format digital, sau de un document ce confirmă identitatea titularului (permis de conducere, legitimație de serviciu etc.).
  3. Certificatul COVID-19 eliberat pe teritoriul altui stat, în baza modelului țării emitente, trebuie să fie prezentat în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Pentru certificatele emise în alte limbi decât cele menționate, acestea vor fi confirmate prin traducere autorizată în Republica Moldova, în limbile română sau rusă.
 2. Se stabilește obligativitatea completării în format on-line a fișei epidemiologice pentru călători și pasageri la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova pe sensul de intrare pentru persoanele care, în condițiile stipulate la punctul 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, urmează să respecte regimul de autoizolare.
  1. Fișa epidemiologică pentru călători și pasageri în format on-line se completează în intervalul de 72 de ore înainte de intrare în Republica Moldova, accesând pagina https://fisa-covid.gov.md.
  2. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul fișei epidemiologice vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, din motive de interes public în domeniul sănătății publice.
  3. Furnizarea de date false ori neconforme realității și inducerea în eroare a organelor de stat la completarea fișei epidemiologice atrage răspunderea stabilită de actele normative.
  4. Transportatorii de călători sunt obligați, la îmbarcarea călătorilor care vin în Republica Moldova, să asigure verificarea deținerii documentelor justificative care servesc temei pentru scutirea de obligativitatea respectării regimului de autoizolare pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul neîntrunirii condițiilor stipulate la punctul 10 subpunctele 1 și 10.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, să asigure îndeplinirea de către persoane a fișei epidemiologice în regim on-line.
  5. Până la 15 noiembrie 2021, la traversarea frontierei, persoanele care din motive obiective se află în imposibilitate de completare a fișei epidemiologice în format on-line vor completa pe suport de hârtie formularul fișei epidemiologice cu declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare cu o durată de 14 zile, iar Poliția de Frontieră va asigura introducerea manuală a datelor în sistemul informațional.
 3. Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică 62 din 22 septembrie 2021 se modifică după cum urmează:
  1. La punctul 3.3 din anexa nr. 1, textul „Această excepție va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021.” se exclude.
  2. Punctul 1 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

   „4.1. Instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea strictă a măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim on-line, cu excepția orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare, dar nu mai mult de 10% din activitățile didactice per program de studiu. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va activa în regim mixt (on-line și cu prezență fizică).”

 4. Punctul 7.5 din anexa la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 60 din 23 august 2021 se completează cu subpunctele 7.5.1-7.5.5 cu următorul cuprins:

  7.5.1 În cazul clasei/grupei academice care a fost plasată în carantină la confirmarea unui caz de infecție COVID-19, revenirea la ore cu prezență fizică poate fi reluată după a 7-a zi de la data confirmării cazului pozitiv pentru acei elevi/studenți care prezintă un rezultat negativ la testul de diagnostic pentru virusul SARS-CoV-2, realizat în ultimele 24 de ore. Elevii/studenții testați negativ pot încheia perioada de carantină înainte de termen cu condiția că nu au fost înregistrate semne clinice de COVID-19 la monitorizarea zilnică a simptomelor pe parcursul aflării în carantină. Pentru elevii/studenții care încheie perioada de carantină înainte de termen în baza unui test diagnostic negativ, se continuă în mod obligatoriu monitorizarea zilnică a simptomelor până la a 14-a zi.

  7.5.2. Testarea elevilor minori în scopul încheierii înainte de termen a perioadei de carantină se realizează cu consimțământul părintelui sau tutorelui legal.

  7.5.3 Testarea elevilor/studenților în scopul încheierii înainte de termen a perioadei de carantină se realizează în mod gratuit, în cadrul instituției medico- sanitare de prestare a serviciilor de asistență medicală primară. Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică vor asigura instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară cu volumul necesar de teste pentru realizarea acestei măsuri.

  7.5.4 În cazul rezultatului pozitiv la testul de diagnostic pentru virusul SARS- CoV-2 efectuat în scopul încheierii înainte de termen a perioadei de carantină, se notifică cazul confirmat de COVID-19 și elevul/studentul se plasează în autoizolare sub supravegherea medicului de familie.

  7.5.5 Elevii/studenții care nu se prezintă la testare continuă activitatea de învățământ în regim on-line și reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de perioadă de carantină.”

 5. În sensul prezentei hotărâri, pe perioada stării de urgență în sănătate publică se stabilește mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de răspuns la urgența de sănătate publică, efectuarea verificărilor la unitățile a căror activitate este restricționată, precum și la unitățile pentru a căror activitate sunt instituite măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19.
 6. Se stabilesc competențele autorităților de supraveghere și control al respectării măsurilor de sănătate publică prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 7. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.
 8. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și despre necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.
 9. Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.
 10. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și
 11. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice și organelor cu funcții de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în conformitate cu domeniile de competență.
 12. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al

Anexa 1
la Hotărârea nr. 63 din 8 octombrie 2021

Anexa 2
la Hotărârea nr. 63 din 8 octombrie 2021

 1. Dispoziții generale:
  1. Pe perioada stării de urgență în sănătate publică, se obligă toți titularii actelor de identitate, cu excepția minorilor, să dețină asupra lor un act de identitate, o copie a unui act de identitate sau o fotocopie a unui act de identitate în format digital în timpul aflării în toate spațiile publice, inclusiv în transportul public.
  2. Angajații instituțiilor vizate în prezenta anexă vor constata contravențiile, în limitele competențelor, în conformitate cu prevederile art. 399 (2) din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, după care vor remite toate materialele pentru examinare poliției conform competenței teritoriale.
  3. Instituțiile abilitate cu atribuții conform competențelor stabilite în prezenta anexă vor prezenta, o dată la 14 zile, Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică rapoarte cu privire la acțiunile întreprinse și circumstanțele
  4. În vederea implementării corespunzătoare a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, instituțiile abilitate cu atribuții conform competențelor stabilite în prezenta anexă, după caz, vor emite orientări/recomandări practice de aplicare a măsurilor
  5. Conducătorii instituțiilor abilitate cu atribuții conform competențelor stabilite în prezenta anexă vor organiza desfășurarea continuă a activității instituțiilor, inclusiv în afara orelor de program, precum și în zilele de sâmbătă și duminică.
 2. Supravegherea și verificarea respectării măsurilor de sănătate publică prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 se vor realiza după cum urmează:

  Nr.

  Acțiunea/ măsurile

  Autoritatea competentă de control/entitatea responsabilă

  Autoritatea/entitatea care oferă suportul

  1.

  Punctul 1

  Subpunctele 1.1 și 1.2

  Ministerul Afacerilor Interne (MAI) - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Ministerul Sănătății (MS) - art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Ministerul Educației Cercetării (MEC) - art. 11 pct. 4) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  2.

  Punctul 2

  Subpunctele

  2.1- 2.9

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MS - art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  3.

  Punctul 3

  Subpunctele

  3.1-3.5 și

  3.7-3.10

  Autoritățile publice centrale (APC) - art. 11 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Autoritățile publice locale (APL) - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Angajatorii/administratorii tuturor instituțiilor de drept public și privat - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Subpunctul 3.6

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Angajatorii tuturor instituțiilor de drept public și privat - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Autoritățile publice centrale (APC) - art. 11 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Autoritățile publice locale (APL) - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  4.

  Punctul 4

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Administratorii unităților de alimentație publică - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  5.

  Punctul 5

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Administratorii unităților de comerț cu amănuntul - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  6.

  Punctul 6

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Administratorii centrelor comerciale - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  7.

  Punctul 7

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Administratorii piețelor și operatorii economici de pe teritoriul acestora - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  8.

  Punctul 8

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Administratorii unităților de deservire ce prestează servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare - art. 30 alin. (3)­(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  9.

  Punctul 9

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MEC - art. 15 alin. (1) lit. j), m) și art. 119 alin. (1) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

  Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport și bazinelor sportive - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  10.

  Punctul 10

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MS - art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  11.

  Punctul 11

  Agenția Națională

  Transport Auto (ANTA) - art. 761, art. 399 alin. (2) și art. 407 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  APL - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; art. 399 alin. (2) și art. 42310 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Persoanele fizice și persoanele juridice care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, urban, interurban, internațional, precum și activități conexe - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  12.

  Punctul 12

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  APL - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; art. 399 alin. (2) și art. 42310 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

 3. Supravegherea și verificarea respectării măsurilor de sănătate publică prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 se vor realiza după cum urmează:

  Nr.

  Acțiunea/ măsurile

  Autoritatea competentă de control/entitatea responsabilă

  Autoritatea/entitatea care oferă suportul

  1.

  Punctul 2

  Subpunctul 2.1

  MEC - art. 11 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  APL - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Subpunctul 2.2

  MS - art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  APL - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Subpunctele

  2.3-2.9

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MS - art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  MEC - art. 11 pct. 4) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Ministerul Culturii (MC) - art. 11 pct. 4) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  2.

  Punctul 3

  Subpunctul 3.1

  MEC - art. 11 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  APL - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Subpunctul 3.2

  MS - art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  APL - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

   

  Subpunctul 3.3

   

  Angajatorii/administratorii tuturor instituțiilor de drept public și privat - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Subpunctele

  3.4 și 3.5

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Subpunctele 3.6-3.10

  ANSP - art. 761, art. 399 alin. (2) și art. 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MS - art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  MEC - art. 11 pct. 4) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  MC - art. 11 pct. 4) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  3.

  Punctul 4

  Subpunctul 4.1

  MEC - art. 11 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  APL - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Subpunctul 4.2

  MS - art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  APL - art. 12 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Subpunctul 4.3

   

  Angajatorii/administratorii tuturor instituțiilor de drept public și privat - art. 30 alin. (3)-(7) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  Subpunctele

  4.4 și 4.5

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Subpunctul 4.6

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Subpunctul 4.7

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  Subpunctele 4.8 și 4.10

  ANSP - art. 761 și 406 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MAI - art. 761 și 400 din Codul contravențioal al Republicii Moldova nr. 218/2008

  MS - art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  MEC - art. 11 pct. 4) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

  MC - art. 11 pct. 4) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

Joomla Plugins