În baza analizei situației epidemiologice la infecția COVID-19 și a factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Republicii Moldova la data de 13.08.2021, realizată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în contextul necesității menținerii condițiilor socioeconomice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat pentru urgențele de sănătate publică, în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și a planului național de imunizare anti-COVID-19, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice și a datelor de acoperire vaccinală în plan național și internațional, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

1. În baza datelor statistice cu referire la incidența infecției cu SARS-COV-2, se instituie stare de alertă la nivel național de cod portocaliu, începând cu 13 august 2021.

2. Se menţin măsurile de prevenire şi control al infecţiei SARS-CoV-2, aplicabile la nivel naţional, conform Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, cu următoarele modificări şi completări la anexă:

2.1. La pct. 1, subpct. 1.1 va avea următorul cuprins: „1.1. Purtarea obligatorie a măștilor de protectie în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spatiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cat și nasul.”

2.2. Pct. 3, subpct. 3.3 va avea următorul cuprins: „3.3. În vederea evitării aglomerării transportului public, se recomandă organizarea programului de lucru de către angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.”

2.3. Pct. 4 va avea urmatorul cuprins:

„ 4. Se instituie următoarele măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova: 

4.1. Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricții în următoarele condiții:

- prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

- prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

- prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației.

4.2. Persoanele care nu prezintă condițiile stipulate în p. 4.1 sunt obligate să respecte regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor. Acest regim poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19 sau un test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

4.3. Se stabilesc excepţii de la prevederile punctului 4.2 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

4.3.1. copiii cu vârsta până la 12 ani;

4.3.2. elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;

4.3.3. echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021;

4.3.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative); 

4.3.5. lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021;

4.3.6. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

4.3.7. persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

4.3.8. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.”

3. Se permite accesul în instituțiile de alimentație publică în spații închise, teatre, muzee, cinematografe, biblioteci, zone de agreement, festivități (nunți, cumătrii, zile de naștere, etc.), evenimente în masă (festivaluri, târguri etc.), centre sportive și bazine sportive cu participarea vizitatorilor / spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 250 persoane într-un spațiu închis, asigurând suprafaţa de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.

4. Se permite organizarea evenimentelor publice în spații deschise cu condiția purtării măștilor de protecție în cazul în care distanța fizică de mai mult de 1 metru nu poate fi asigurată. Masca de protecție trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

5. Ministerul Sănătății va asigura:

5.1. evaluarea gradului de pregătire şi a capacităţii de răspuns a instituiților și serviciilor medico-sanitare în cazul unei eventuale agravări a situației epidemiologice prin COVID-19;

5.2. asigurarea unui nivel adecvat de pregătire a componentelor sistemului de sănătate pentru a reacţiona eficient în cazul unei eventualele urgențe de sănătate publică (fond de paturi, stoc de medicamente, vaccinuri, consumabile, echipamente medicale, acces la servicii de diagnostic și tratament);

5.3. accelerarea creșterii acoperii vaccinale împotriva COVID-19 prin implementarea campaniilor de informare țintite pentru diferite categorii de populație privind beneficiile vaccinării și riscurile ce pot fi provocate de COVID-19;

5.4. organizarea și implementarea serviciilor diversificate de imunizare, punctelor de vaccinare mobile în cadrul instituțiilor publice și agenților economici, indiferent de forma juridică de organizare; 4 5.5. organizarea activității centrelor de vaccinare din cadrul instituțiilor medicosanitare în zilele de odihnă conform programului prestabilit;

5.6. desfășurarea activităților de instruire pentru creșterea vigilenței lucrătorilor medicali privind răspîndirea virusului SARS-CoV-2, inclusiv a noilor variante;

5.7. monitorizarea activă a persoanelor aflate în autoizolare și a contacților;

5.8. monitorizarea activă a persoanelor aflate în tratament la domiciliu, cu identificarea persoanelor solitare și asigurarea accesului lor gratuit la medicamente;

5.9. ajustarea Protocolului clinic național provizoriu “Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19).

6. Ministerul Afacerilor Interne va asigura:

6.1. intensificarea măsurilor de prevenire și control al infecției cu COVID-19 în punctele de trecere a frontierei, cu fluidizarea traficului de călători conform cerințelor situației pandemice, în funcție de gradul de alertă;

6.2. intensificarea controlul respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, conform prevederilor hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în spațiile publice închise și deschise, transportul public, piețele agricole, centrele comerciale, zonele de agrement etc.;

6.3. suport în monitorizarea activă a persoanelor plasate în autoizolare, în tratament la domiciliu și a contacților;

6.4. implicarea activă a efectivului în implementarea campaniei de vaccinare;

6.5. acoperirea vaccinală de cel puțin 70% a personalului din subordine.

7. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura:

7.1. accesul în incinta Aeroportului Internațional Chișinău doar a călătorilor, cu prezentarea tichetului de călătorie (fără însoțitori etc.);

7.2. distribuirea și completarea prin intermediul companiilor aeriene a Fişei epidemiologice pentru pasageri şi călători la bordul aeronavei;

7.3. crearea condițiilor optime de separare a fluxurilor de călători la toate etapele de control, inclusiv până la părăsirea aerogării;

7.4. evitarea aglomerărilor în autocarele pentru transportul pasagerilor de la și spre navă;

7.5. intensificarea măsurilor de comunicare privind regulile de comportament și respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, inclusiv prin difuzarea, în regim regulat, al anunțurilor radio și plasarea materialelor informative în incinta Aeroportului Internațional Chișinău;

7.6. respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, inclusiv prin verificarea temperaturii la intrarea în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, asigurarea purtării măștii de protecție și respectarea distanței sociale.

8. Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, va elabora și va implementa o serie de soluții digitale pentru 5 eficientizarea controlului respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID19:

8.1. certificat digital interoperabil de vaccinare, testare, vindecare de COVID-19 – în termen până la 1 octombrie 2021;

8.2. sistem electronic de completare online a Fişei epidemiologice pentru pasageri şi călătorii care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova pe sensul de intrare – în termen până la 1 octombrie 2021;

8.3. aplicație mobilă pentru supravegherea persoanelor pentru care se instituie regimul de autoizolare și/sau tratament la domiciliu.

9. Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, agenţiilor şi instituţiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum şi facilitarea şi încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea şi controlul infecţiei, în scopul atingerii a unei rate de vaccinare în rândul angajaţilor de minimum 70%.

10. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică:

10.1. Vor dispune facilitarea organizării procesului de vaccinare împotriva COVID19 și se vor convoca cel puțin o dată la 2 săptămâni pentru a discuta rezultatele și provocările procesului de vaccinare, cu identificarea și implementarea acțiunilor necesare;

10.2. vor stabili ca obiectiv o acoperire vaccinală de 70% a populației eligibile la nivelul fiecărui teritoriu administrativ.

11. Se abrogă Hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 55 din 31 mai 2021, nr. 57 din 17 iulie 2021 și nr. 58 din 23 iulie 2021.

12. Hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

13. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărîrile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.

14. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

15. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.

16. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 16 august 2021 și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA Contrasemnează: Vicepreședinte al Comisiei, Ministru al sănățății Ala NEMERENCO Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC