În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia” cu modificările ulterioare, în contextul codului roșu de alertă și menținerii procesului epidemic agravat al infecției cu COVID-19 în teritoriul administrat, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

1. Pe teritoriul municipiului Chișinău sunt obligatorii măsurile de sănătate publică stabilite în Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (Versiunea 2), aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP, în contextul menținerii codului roșu de alertă din teritoriul administrativ, inclusiv:

1.1. obligativitatea portului măștilor de protecție în toate spațiile publice deschise și închise, la fel în stradă și în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul. Purtarea măștilor de protecție este o măsură esențială obligatorie în perioada pandemica COVID-19, element de responsabilitate civică și comunitară;

1.2. respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru;

1.3. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

1.4. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

1.5. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;

1.6. fiecare persoană fizică își va monitoriza personal starea de sănătate și va contacta medicul de familie sau instituția de asistență medicală la locul de trai la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19. 

2. Direcția generală asistență socială și sănătate și instituțiile medicale de Asistență Medicală Primară (Asociațiile Medicale Teritoriale, Centrele Medicilor de Familie, Centrele medicale private de asistență medicală primară și Centrele de Sănătate din suburbii), vor asigura mobilizarea deplină și imediată pentru imunizarea anti-COVID la adresare liberă (la cerere) a populației din mun. Chișinău.

3. Managerii Asociațiilor Medicale Teritoriale, cu suportul Preturilor de sector, vor asigura capacități și spații suplimentare de imunizare (centre de vaccinare) cu asigurarea infrastructurii medicale și personalului medical necesar. La Centrul Municipal de Vaccinare se va efectua imunizarea grupurilor profesionale organizate în baza programărilor prealabile.

4. Procesul educațional în instituțiile de învățământ preșcolar din orașul Chișinău continuă cu prezență fizică a copiilor, în conformitate cu Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1211/2016 și cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

5. Procesul educațional pentru elevii din clasele I-XIII din instituțiile de învățământ primar, secundar şi special din municipiul Chișinău, începând cu 11 mai 2021, se organizează cu prezență fizică. Numărul de elevi prezenți în clasă este stabilit în baza suprafeței sălii de clasă, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

6. Învăţământul extrașcolar în Centrele extraşcolare, Şcolile sportive şi activitatea extrașcolară în instituţiile de învăţământ primar şi secundar din municipiul Chişinău, începând cu 11 mai 2021, se organizează cu prezență fizică a unui număr de elevi stabilit în baza suprafeței sălii, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

7. Se permite desfășurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori. 

8. Activitatea centrelor de tineret din municipiul Chișinău se organizează cu prezență fizică a unui număr maxim de 20 tineri, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

9. Programele de formare continuă destinate adulților, inclusiv șomerilor, se organizează cu prezență fizică, numărul de participanți fiind stabilit în baza suprafeței sălii, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

10.Se permite reluarea activității Centrelor comunitare pentru copii și tineri, cu prezența fizică a unui număr de maxim de 15 beneficiari, respectând prevederile Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID–19.

11.Unitățile de alimentație publică vor activa cu programul stabilit 7:00 - 23:00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet și cu livrare, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea răspândirii infecţiei COVID-19, cu recomandarea utilizării preponderent a spațiilor amenajate în aer liber.

12.Se admite desfășurarea evenimentelor în cadrul unităților de alimentare publică cu participarea a cel mult 50 persoane, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19, cu întocmirea obligatorie, de către organizatori, a listei participanților de evidența epidemiologică a evenimentului, după modelul stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de la domiciliu). Se recomandă desfășurarea evenimentelor în spații deschise.

13.În vederea evitării aglomerărilor în cadrul unităților de alimentare publică, dar și în scopul susținerii agenților economici, se solicită Consiliului Municipal Chișinău să examineze și să aprobe, în regim prioritar, decizia cu privire la modificarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2020.

14.Centrele comerciale și unitățile specializate de comerț cu amănuntul a produselor nealimentare de pe teritoriul municipiului Chișinău vor activa cu program stabilit până la ora 22:00, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19, valabile pe perioada stării de urgență în sănătatea publică.

15.Se interzice, în continuare, activitatea cluburilor de noapte, activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.);

16.În contextul tendinței epidemiologice favorabile prin COVID-19, cu descreșterea esențială a numărului zilnic de infectări cu coronavirus, în temeiul multiplelor solicitări ale locuitorilor și demersurilor oficiale, se permite, prin excepție, în zilele de 9 și 10 mai a.c. între orele 8:00–17:00 accesul în cimitirele din subordinea ÎM „Combinatul Servicii Funerare” din municipiul Chișinău, cu excepția mijloacelor de transport. Accesul persoanelor va fi admis cu respectarea strictă a regulilor de prevenire a infecției COVID-19 (portul corect și obligatoriu al măștilor de protecție, evitarea aglomerațiilor, păstrarea distanței fizice de minim un metru).

17.Se interzice consumul de produse alimentare și/sau a băuturilor alcoolice pe teritoriul cimitirelor.

18.Se interzice amplasarea lângă cimitire a unităților de comerț ambulant cu comercializarea produselor alimentare și băuturilor.

19.Se solicită suportul Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratului General de Carabinieri pentru asigurarea ordinii publice, inclusiv dirijarea circulației rutiere și monitorizarea respectării regulilor de prevenire a răspândirii COVID19 pe teritoriul și în preajma cimitirelor de pe teritoriul municipiului Chișinău.

20.Conducătorii entităţilor publice și private de pe teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv subdiviziunile Primăriei, vor asigura:

20.1. regim special de lucru, prin atragerea cu prezență fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției,  precum și a personalului a cărui activitate necesită prezența obligatorie la serviciu;

20.2. pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiții de muncă la distanță.

21. Se sistează temporar, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, audiențele și primirea cetățenilor în toate subdiviziunile din cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Totodată, comunicarea persoanelor fizice și persoanelor juridice va fi asigurată prin intermediul poștei electronice sau la numerele de telefon desemnate.

22. Se stabilește mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de răspuns la urgența în sănătate publică, efectuarea controalelor, inclusiv inopinate, la unitățile a căror activitate este restricționată în contextul măsurilor specifice de prevenire și control al infecției COVID-19.

23. Conducerea instituțiilor abilitate cu funcții de control în supravegherea și verificarea respectării măsurilor restrictive, a măsurilor obligatorii și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, vor organiza desfășurarea continuă a verificărilor, inclusiv în afara orelor de program și în zilele de odihnă.

24. Preturile de sector vor coordona activitatea, în teritoriul administrat, a comisiilor intersectoriale multidisciplinare (reprezentanți ai preturii, poliției, sănătății publice etc.) pentru monitorizarea realizării hotărârilor CESP Chișinău, a acțiunilor de sănătate publică și a prevederilor de control epidemiologic, conform Instrucțiunilor cu privire la măsurile de prevenire al infecției cu COVID-19, cu documentarea neconformităților și a materialului probatoriu pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale, după caz.

25. Se solicită suportul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General de Carabinieri suportul pentru controlul respectării regulilor de sănătate publică și prevenire a infecției de tip nou COVID-19 pe teritoriul municipiului Chișinău. 

26. Direcția Relaţii Publice și Buget Civil a Primăriei municipiului Chișinău va asigura informarea populației despre prevederile prezentei Hotărâri și restricțiilor impuse pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19.

27. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

28. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău.

Președinte al Comisiei, Primar General Ion CEBAN Vicepreședinte al Comisiei, Viceprimar Angela Cutasevici Secretar al Comisiei Boris Gîlca