în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că procesul epidemiologie are în continuare tendinţe negative. în scopul reglementării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. începând cu 29 aprilie 2021, în unităţile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, în baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în ultimele 14 zile mai mare de 100 cazuri la 100 mii populaţie, de către comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică se instituie starea de urgenţă în sănătate publică. 2. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, aprobat prin Hotărîrea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

3. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional, conform anexei.

4. Măsurile urmează a fi ajustate de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

5. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

6. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri, să se angajeze în campania de informare corectă a societăţii cu privire la subiectul vaccinării şi necesitatea respectării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

7. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică.

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Contrasemnează: Vicepreşedinte al Comisiei, Secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale Igor CUROV Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC

Anexa la Hotărîrea nr. 54 din 29.04.2021

a Comisiei naţionale extraordinare pentru sănătate publică

Măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 aplicabile la nivel naţional

1. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional:

1.1. Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie în toate spaţiile publice (de uz comun) deschise şi închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

1.2. Respectarea distanţei fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanţe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.

1.3. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.

1.4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.

1.5. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv.

1.6. Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi

1.7. Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituţiile de asistenţă medicală la apariţia primelor simptome specifice ale infecţiei COVID-19.

2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice şi private, ai instituţiilor sociomedicale şi ai instituţiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura implementarea, sub răspundere personală, a următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

2.1. Realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv al măsurilor de control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare.

2.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei/prestatorului.

2.3. Efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 a pacientului/beneficiarului/însoţitorului.

2.4. Organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru.

2.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de expunere.

2.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie.

2.7. Asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor, şi organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie.

2.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19.

2.9. Reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de activitate a instituţiei/prestatorului, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale ale angajatului: comorbidităţi, vârstă, copii minori, persoane la îngrijire etc.).

2.10. Organizarea activităţii şi amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri-cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

2.11.Organizarea şi efectuarea programării populaţiei pentru imunizarea antiCOVID în zilele de luni-sâmbătă, în intervalul orar 09.00 - 18.00.

2.12. Asigurarea acordării, de către; instituţiile medico-sanitare publice, a asistenţei medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (asigurate/neasigurate).

3. Se recomandă conducătorilor entităţilor publice:

3.1. Atragerea cu prezenţă fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, precum şi a personalului a cărui activitate necesită prezenţa obligatorie la serviciu.

3.2. Pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiţii de muncă la distanţă.

3.3. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competentă (autorităţile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfăşurarea activităţii în regim special de lucru, de la 7.30 până la 16.00 şi pauza de masă de la 12.00 până la 12.30.

4. Se stabilesc următoarele masuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

4.1. Se instituie obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

4.2. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la punctul 4.1 vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de 4 I autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. în cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor. 4.3. Excepţie de la prevederile subpunctelor 4.1 şi 4.2 se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

4.3.1. copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;

4.3.2. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren; 4.3.3. persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

4.3.4. elevii/studenţii care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;

4.3.5. persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

4.3.6. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate emisă în numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova, în baza invitaţiei sau contractului încheiat cu agentul economic din străinătate, sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;

4.3.7. lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

4.3.8. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

4.3.9. sportivii care se deplasează în scopul participării la competiţii sportive internaţionale şi cantonamente, precum şi membrii delegaţiilor sportive sau însoţitorii acestora (părinţii sau reprezentaţii legali ai copiilor minori);

4.3.10. persoanele în tranzit, itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; 

4.3.11. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens;

4.3.12. persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă.

4.4. Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim după a 10-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

5. Organizarea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ se dispune de către comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică din unităţile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi şi UAT ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în funcţie de gradul de alertă atribuit localităţii, în baza indicatorului incidenţei la 100 mii populaţie, conform următoarelor scenarii:

5.1. Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Verde sau Cod Galben (incidenţa mai mică de 49 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile) - participarea zilnică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID-19.

5.2. Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Portocaliu (incidenţa cuprinsă între 50 şi 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile):

5.2.1. Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a preşcolarilor, elevilor din învăţământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IXa, a XH-a, a XlII-a din învăţământ seral), precum şi a elevilor din învăţământul profesional tehnic antrenaţi în stagiile de practică şi în grupele absolvente, a studenţilor din anii absolvenţi din învăţământul superior la orele practice, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID-19;

5.2.2. Participarea zilnică în procesul educaţional la distanţă a elevilor şi studenţilor din celelalte clase şi ani de studii.

5.3. Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Roşu (incidenţa mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile) opţiunea de bază va fi instruirea la distanţă, cu excepţia instituţiilor de educaţie timpurie.

5.4. Pentru învăţământul primar, pentru elevii claselor absolvente (a IX-a, a Xll-a, a XlII-a din învăţământ seral), precum şi pentru elevii din învăţământul profesional tehnic antrenaţi în stagiile de practică şi în grupele absolvente, pentru studenţii din anii absolvenţi din învăţământul superior la orele practice, se poate institui instruirea combinată, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID-19.

6. Persoanele fizice şi persoanele juridice care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internaţional, precum şi activităţi conexe (gări auto/feroviare, staţii de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19:

6.1. Asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi conexe, prin: (i) echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (ii) dezinfectanţi (pentru mâini şi suprafeţe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii).

6.2. Ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după necesitate în orele de vârf.

6.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului.

6.4. Majorarea la maximum de către gările şi staţiile auto autorizate în modul corespunzător a numărului de ghişee pentru vânzarea biletelor de călătorie.

6.5. Monitorizarea permanentă a fluxului de persoane şi neadmiterea creării aglomeraţiilor.

6.6. Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori şi pasageri, pe parcursul călătoriei.

6.7. Respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gările feroviare, autogări şi mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată la staţia terminus.

6.8. Verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internaţional, care nu trebuie să depăşească 37° grade Celsius.

7. Administratorii unităţilor comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

7.1. Asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpărătorilor în interiorul unităţii comerciale.

7.2. Admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieşind din normativul 1 persoană per 4 m2 din spaţiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admişi în spaţiul comercial împreună cu adulţii care îi însoţesc.

7.3. Instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor.

7.4. Admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani. 7.5. Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere după caz). Monitorizarea portului corect al măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul), precum şi a frecvenţei de schimbare a echipamentului de protecţie.

7.6. Deschiderea numărului maxim de case, în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanţei fizice de 1 metru în apropierea caselor.

7.7. Instalarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case.

7.8. Vânzătorii şi lucrătorii unităţilor comerciale vor atenţiona clienţii despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane.

7.9. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul şi pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. In caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

7.10. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

7.11. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

8. Administratorii pieţelor şi operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei C O V ID -19:

8.1. Organizarea şi monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpărători, cu ieşiri şi intrări separate.

8.2. Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, inclusiv la solicitarea vânzătorilor/ comercianţilor.

8.3. Admiterea pe teritoriul pieţei exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

8.4. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. în caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

8.5. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piaţă a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieţei a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

8.6. Instalarea în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

8.7. Asigurarea obligatorie a tuturor angajaţilor/comercianţilor cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi).

8.8. Organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanţe de 2 metri între ele.

8.9. Asigurarea bunei funcţionări a unităţilor sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul pieţelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluţii/substanţe dezinfectante, conectarea la reţeaua de apeduct, sistem de canalizare.

8.10. Organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecţie a inventarului şi suprafeţelor de lucru cu soluţii pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puţin 3 ore, fără deteriorarea calitatea şi siguranţei produselor alimentare.

8.11. Efectuarea, la finele fiecărei zile, a dezinfecţiei utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu.

8.12. Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

9. Administratorii unităţilor de alimentaţie publică vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID - 19:

9.1. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. în caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

9.2. Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere, după caz). Monitorizarea portului corect al măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul), precum şi a frecvenţei de schimbare a echipamentului de protecţie.

9.3. Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool.

9.4. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea de alimentaţie publică a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului. 

9.5. Excluderea posibilităţilor de creare a aglomeraţiilor prin asigurarea respectării distanţei fizice de 1 metru între persoane. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepţia grupurilor constituite din membrii unei familii.

9.6. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal şi vizitatori.

9.7. Aplicarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case şi locurile de preluare a comenzilor.

9.8. Asigurarea condiţiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor - înainte şi după orice contact cu produsele alimentare.

9.9. Igienizarea şi dezinfectarea meselor de deservire după fiecare client.

9.10. Igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru a personalului, spaţiilor de deservire şi grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, ţinut de operator în formă liberă.

10. Administratorii centrelor comerciale vor asigura implimentarea și  monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor cornerciale:

10.1. Efectuarea obligatorie a termotriei la intrearea în Centru Comercial fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

10.2. Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vîrstă mai mică sau egală cu 5 ani.

10.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. în caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

10.4. Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanţei fizice de 1 metru, cu excepţia membrilor unei familii.

10.5. Monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în Centrul comercial.

10.6. Admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieşind din normativul de 1 vizitator per 4 m2 din suprafaţa comercială.

10.7. Plasarea la intrare în Centrul comercial a informaţiei privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial.

10.8. Monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare şi ieşire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază.

10.9. Limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spaţiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex.: WC, lift etc.).

10.10. Deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomeraţiilor la intrare/ieşire în/din Centrul comercial.

10.11. Separarea intrărilor de ieşiri prin instalarea indicatoarelor respective.

10.12. Instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în faţa utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menţionate: bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanţei fizice de 1 metru între persoane.

10.13. Comercializarea produselor de igienă şi protecţie personală în cel puţin unul dintre magazine (unităţile comerciale) din incinta Centrului comercial. în lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă şi protecţie personală.

10.14. Asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul comercial, la intrare în lifturi, în WC şi la fiecare nivel/etaj.

10.15. Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei.

10.16. Asigurarea cu o igienizare de cel puţin 2-3 ori pe zi a suprafeţelor de exploatare intensă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.).

10.17. Asigurarea locatarilor cu informaţiile privind normele de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

11. Se recomandă desfăşurarea activităţii cultelor religioase, ce ţine de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor şi a rugăciunilor cu caracter colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiţionale religioase, cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

11.1. Admiterea în interiorul lăcaşurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană şi o distanţă fizică de siguranţă de minimum 2 metri între persoanele participante la activităţile religioase (cu excepţia slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de către toate persoanele ce intră în lăcaşul de cult a prevederilor prezentului subpunct.

11.2. Instalarea la intrare în lăcaşul de cult, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La intrarea în lăcaşul de cult şi în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este obligată să îşi dezinfecteze mâinile.

11.3. Efectuarea triajului observaţional şi măsurarea temperaturii corpului la intrarea în lăcaşurile de cult a fiecărei persoane, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree) sau stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

11.4. Purtarea obligatorie a măştii de protecţie pe toată durata aflării în interiorul lăcaşului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

11.5. Plasarea, la loc vizibil, a anunţurilor scrise privind regulile de distanţare fizică, de evitare a aglomeraţiilor, de acces limitat în lăcaşurile de cult şi în locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcaşul de cult), precum şi despre obligativitatea purtării corecte a măştii de protecţie, respectării igienei mâinilor şi a etichetei tusei şi a strănutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcaşul de cult a regulilor stabilite.

11.6. Monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult, inclusiv prin măsurarea temperaturii corpului, la începutul şi la sfârşitul zilei de muncă. în caz de depistare a unor simptome specifice infecţiei respiratorii acute (tuse, strănut, rinoree), persoana nu este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează şi informează medicul de familie.

11.7. Evitarea contactului şi a sărutării obiectelor de cult.

11.8. Neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în incinta lăcaşului de cult.

11.9. Promovarea salutului între credincioşi şi slujitorii de cult exclusiv prin plecarea capului şi închinăciune, fără îmbrăţişări.

11.10. Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel puţin 1 metru.

11.11. Se vor dezinfecta periodic, o dată la 3-4 ore, obiectele sau suprafeţele de contact frecvent (de exemplu mânerele uşilor, balustradele, scaunele etc.).

11.12. îndemnarea persoanelor din grupele de risc, persoane vârstnice şi persoane cu boli cronice, să evite locurile aglomerate şi să facă rugăciunea de acasă.

11.13. Evitarea organizării pelerinajelor.

11.14. Activităţile religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 metri între persoane.

12. Administratorii unităţilor de deservire ce prestează servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare (ce se atribuie codului CAEM 96.02) vor asigura implementarea şi respectarea următoarelor măsuri de control şi prevenire COVID19:

12.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă.

12.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii).

12.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor.

12.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanţei între ele de cel puţin 2 (doi) metri.

12.5. Asigurarea angajaţilor cu echipamente de protecţie individuală - halat de lucru, mască, mănuşi.

12.6. Aerisirea şi curăţarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore.

12.7. Prelucrarea cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client şi a suprafeţelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.).

12.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienţilor.

12.9. Purtarea obligatorie a măştilor de către angajaţi şi clienţi. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

13. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport şi bazinelor sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale şi contact vor asigura implementarea şi monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

13.1. Informarea antrenorilor şi sportivilor privind recomandările autorităţii centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID-19.

13.2. Aerisirea/ventilarea tuturor încăperilor, inclusiv a birourilor angajaţilor, vestiarelor.

13.3. Dezinfectarea vestiarelor şi a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii şi antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament.

13.4. Echiparea personalul angajat cu mănuşi, măşti, dezinfectant.

13.5. Plasarea, la intrarea în instituţia sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să îşi dezinfecteze mîinile.

13.6. Afişarea, la intrarea în instituţia sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, obligativitatea de păstrare a distanţei fizice de cel puţin 1 metru.

13.7. Stabilirea protocoalelor clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pentru zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pentru materialele şi inventarul folosit, toate echipamentele şi spaţiile utilizate fiind curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament.

13.8. Stabilirea şi respectarea strictă a orarului antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilităţii mai multor terenuri de antrenament.

13.9. Permiterea accesului în cadrul entităţii în funcţie de capacitatea centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomeraţia, în baza programării prealabile, calculate astfel încât între grupurile de utilizatori să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spaţiului şi a suprafeţelor de contact.

14. Măsuri generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel naţional:

14.1. Se recomandă aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.) în grupuri mai mici de 3 persoane, cu excepţia membrilor unei familii.

14.2. Se recomandă evitarea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate.

14.3. Se recomandă evitarea aflării pe terenuri de joacă a copiilor în absenţa părinţilor/tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică. l