În conformitate cu art. 22 din Legea nr, 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgenţă, punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

 1. Autorităţile publice centrale, autorităţile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii Republicii Moldova şi alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea prevederilor Hotărârilor nr. 41, nr. 44, nr. 51, nr. 53 ale Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziţii.
 2. Instrucţiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfăşurare a activităţii în contextul epidemiologie COVID-19, aprobate prin Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 - 17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziţii.
 3. În localităţile în care se atestă incidenţa mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile, procesul educaţional, în instituţiile de învăţământ publice şi private, se va desfăşura la distanţă, cu excepţia instituţiilor de educaţie timpurie.
 4. Se instituie, regim special de circulaţie a persoanelor.

4.1 Se interzice, începând cu data de 3 aprilie 2021, în mun. Chişinău şi în mun. Bălţi, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23.00 - 5.00, cu următoarele excepţii:

a)Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi.

b)Deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente.

c)Deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.

d) Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

4.2 La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la subpunctul 4.1.a, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator, pe orice suport, ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în formă liberă. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locului activităţii profesionale, durata deplasării, data completării şi semnătura.

4.3 La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la subpunctele 4.1.b - 4.1.d, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil în formă liberă. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei, motivul deplasării, durata deplasării, data şi ora completării şi semnătura.

4.4 Se interzice circulaţia şi aflarea persoanelor în spaţii publice, aflate în intravilanul localităţilor: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

4.5 Persoanele care se află în afara domiciliului/resedintei sau altui loc de  trai, sunt obligate să deţină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.

 1. Se instituie regim special de muncă pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

5.1 Toate entităţile publice şi private, cu excepţia entităţilor din domeniile de producţie şi de prestare a serviciilor, vor atrage la serviciu cu prezenţă fizică, pentru activitate de birou, un număr de până la 30% din personal. Pentru ceilalţi angajaţi se va dispune organizarea muncii la distanţă.

5.2 În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim la distanţă, conducătorii vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe.

5.3 Şedinţele, întrunirile, reuniunile; profesionale cu prezenţa fizică a persoanelor, se vor organiza şi desfăşura cu limitarea numărului de participanţi reieşind din normativul 4 m2 per persoană din suprafaţa utilă a încăperii şi vor dura nu mai mult de 60 min.

5.4 Agenţia Servicii Publice va asigura procesul de prestare a serviciilor publice în baza programării prealabile cu respectarea strictă a măsurilor obligatorii de prevenire a infecţiei COVID-19.

5.5 Serviciile organelor cadastrale teritoriale, care necesită deplasare în teren pentru efectuarea lucrărilor cadastrale, vor fi prestate ţinând cont de stricta necesitate.

5.6 Se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născutului şi căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemna a 2 căsătoriei, astfel asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului stare civilă/centrului multifuncţional şi doar în prezenţa exclusiva a mirilor.

 1. Se interzice desfăşurarea adunărilor, întrunirilor, manifestaţiilor publice, mitingurilor şi a altor acţiuni de masă.
 2. Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze (prin deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor şi/sau să aplice penalităţi pe cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale, telefonie fixă sau apa potabilă consumată, cu excepţia situaţiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieţii şi sănătăţii oamenilor sau prejudicierea proprietăţii.
 3. Se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la faţa locului, de către organele abilitate cu funcţii de control, în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
 4. Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către: a) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; b) Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; c)Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică - în domeniul supravegherii energetice de stat; d) Inspectoratul pentru Protecţia Mediului - în privinţa fondului forestier, spaţiilor verzi, ariilor naturale protejate de stat, fondului geologic şi acvatic.
 5. În cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare, măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi/sau hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, iar continuarea activităţii sale pune în pericol sănătatea publică, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică suspendă activitatea acesteia sau, după caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia, pentru perioada stării de urgenţă.
 6. Ministerul Apărării va acorda sprijinul necesar autorităţilor statului, cu personal şi mijloace logistice, în suportul activităţilor de ordine publică, misiunilor de patrulare, regimului special de circulaţie pe teritoriul ţării, pazei şi protecţiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologie, asistenţă medicală şi alte misiuni în funcţie de evoluţia situaţiei
 7. În vederea coordonării activităţii mijloacelor de informare în masă:

12.1 Reprezentanţii mass-media vor asigura informarea publicului despre prevederile prezentei Dispoziţii şi necesitatea respectării stricte a acestora.

12.2 Serviciul de Informaţii şi Securitate aprobă şi face publică lista de surse cu conţinut online care promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID19.

12.3 Furnizorii de servicii de găzduire a conţinutului Online şi furnizorii de conţinut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligaţi ca, la decizia Serviciului de Informaţii şi Securitate, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursa, dacă prin conţinutul respectiv se promovează ştiri false cu privire la evoluţia COVID-19 şi la măsurile de protecţie şi prevenire.

12.4 Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, la decizia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, bazată pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, au obligaţia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menţionate la subpct. 10.2 cu informarea utilizatorilor.

 1. Fortificarea capacităţilor sistemului de asistenţă medicală:

13.1. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale ori raionale, precum şi administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat sunt obligaţi să asigure detaşarea tuturor lucrătorilor angajaţi către instituţiile medico-sanitară publice cu profil COVID-19, în baza demersurilor Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale.

13.2. Salarizarea lucrătorilor medicali detaşaţi în cadrul instituţiilor medicosanitare publice cu profil COVID-19 se va efectua pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detaşaţi, conform contractelor de muncă încheiate şi legislaţiei în vigoare.

13.3. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale va identifica în termen de o săptămână necesarul suplimentar de servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament a infecţiei COVID-19 şi instituţiile medico sanitare private care le vor presta.

 1. Pe durata stării de urgenţă termenele de acrodare a tuturor prestațiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență.
 2. Pentru persoanele a căror grad de diizabilitate expiră în perioada stării de urgenţă şi care beneficiază de tratament antiCOVID-19 la domiciliu sau în cadrul unei instituţii medico-sanitare, gradul de dizabilitate se prelungeşte din oficiu de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pînă la ridicarea stării de urgenţă.
 3. În baza listei persoanelor menţionate la pct. 15 prezentată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Structurile teritoriale de asistenţă socială şi Casa Naţională de Asigurări Sociale vor asigura plata pensiilor şi prestaţiilor sociale pînă la expirarea termenului de încadrare în dezabilitate.
 4. Prin derogare de la prevederile art.47 alin.(l), lit. f) - i) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar - fiscale nr.181/2014, art.6 alin.(l) lit.b) din Legea nr.260/2017 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova, pct.5.1.2 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020- 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.636/2019 se stabilesc următoarele:

17.1 Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi prezintă spre auditare Curţii de Conturi rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 până la 17 mai 2021.

17.2 Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 şi prezintă raportul de audit Guvernului şi Parlamentului în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

17.3 Guvernul aprobă şi prezintă Parlamentului rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora Curţii de Conturi.

17.4 Parlamentul aprobă rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Guvern.

 1. Se sistează desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor (anuale şi/sau extraordinare), ţinute cu prezenta fizică a acţionarilor sau în formă mixtă, în cazurile în care numărul de acţionari incluşi în registrul acţionarilor societăţii excede numărul de persoane stabilit pentru întruniri de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale.
 2. Termenele de desfăşurare a adunărilor generale anuale a acţionarilor şi de prezentare a dărilor de seamă anuale/specializate ale participanţilor profesionişti la piaţa de capital şi ale emitenţilor de valori mobiliare, precum şi de efectuare a auditului situaţiilor financiare/auditului tehnic al participanţilor profesionişti la piaţa de capital, ce decurg din actualele norme legale, se extind corespunzător cu 60 de zile din data expirării perioadei stării de urgenţă.
 3. Se stabilesc reglementări specifice în domeniul afacerilor interne conform anexei nr. 1.
 4. Se aprobă Instrucţiunea de instituire a carantinei în localităţi, conform anexei nr. 2.
 5. În funcţie de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite şi actualizate prin Dispoziţiile ulterioare.
 6. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru interimar, Preşedinte al Comisiei Aureliu CIOCOI

 Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. din 1 aprilie 2021

a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale

Reglementări specifice în domeniul afacerilor interne

Pe domeniul de competenţă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 1. Organizarea activităţii Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 803/2018.
 2. Acordarea suportului Comisiilor pentru situaţii excepţionale din raioane, mun. Chişinău, Bălţi, UTA Găgăuzia, în vederea organizării activităţilor Punctelor teritoriale de dirijare în situaţii excepţionale şi organizare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19.
 3. Realizarea măsurilor de prevenire a infecţiei COVID-19 în localităţile din ţară prin difuzarea de mesaje sonore prin intermediul autospecialelor de intervenţie, către cetăţeni.
 4. Asigurarea activităţii Punctelor de informare a populaţiei în toate raioanele republicii, mun. Chişinău, Bălţi, UTA Găgăuzia, în vederea informării populaţiei despre riscul infectării cu virusul COVID-19, distribuirea de material informativ etc.
 5. Asigurarea conlucrării cu autorităţile publice locale, reprezentanţii cultelor religioase, privind informarea populaţiei despre pericolul răspândirii infecţiei COVID-19, prin difuzarea în pieţe, locuri publice şi instituţii care dispun de sisteme de sonorizare a mesajelor audio, inclusiv cu implicarea automobilelor dotate cu sisteme de sonorizare.
 6. Asigurarea transmiterii indicaţiilor primite de la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova către executori.
 7. Acordarea suportului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în transportarea de la aeroport/vamă spre Depozitele ANSP a loturilor de vaccin recepţionate de către Republica Moldova ca ajutor umanitar.

Pe domeniul de competenţă al Inspectoratul General al Poliţiei

 1. În cazul procedurilor administrative iniţiate până la sau în perioada stării de urgenţă, termenul general în care o procedură administrativă trebuie finalizată, prevăzut în articolul 60 alineatele (1), (4) şi (5) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, se prelungeşte cu 60 zile.
 2. Pe durata stării de urgenţă cauzele contravenţionale în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional şi care vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 48 ore de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă în 7 condiţiile art. 4471 alin. (8) din Codul contravenţional. În cazul omiterii termenului, persoana nu poate fi repusă în termen.
 3. Persoana faţă de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atât la examinarea cauzei, cât şi la pronunţarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai târziu de 24 ore de la data începerii executării sancţiunii contravenţionale sau a perceperii despăgubirii materiale.
 4. Contestaţia împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenţionale se depune, inclusiv prin intermediul poştei electronice, la autoritatea din care face parte agentul constatator, care a examinat cauza, conform competenţei teritoriale, în cel mult 24 ore de la data depunerii, agentul constatator expediază contestaţia şi dosarul cauzei contravenţionale în instanţa de judecată competentă.
 5. Contestaţia depusă nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenţie sau prin decizia agentului constatator.
 6. Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate cu recurs, în termen de 24 ore din data aplicării sancţiunii, în instanţa de fond conform competenţei teritoriale.
 7. Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri:

7.1. contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;

7.2. au fost aplicate sancţiuni în alte limite decât cele prevăzute de partea specială a cărţii a doua din Codul contravenţional.

 1. în termen de 24 de ore de la data intrării cauzei contravenţionale în instanţă, judecătorul verifică competenţa şi, după caz:

8.1. dispune remiterea după competenţă a dosarului cu privire la contravenţie;

8.2. fixează data examinării cauzei contravenţionale, dispune citarea părţilor şi altor participanţi la şedinţă, întreprinde alte acţiuni pentru buna ei desfăşurare.

 1. Cauza contravenţională se judeca în termen de 48 de ore de la data intrării dosarului în instanţă.
 2. Dacă există temeiuri rezonabile, judecătorul, prin încheiere motivată, poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu 24 de ore.
 3. În cel mult 24 de ore de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti, copia ei se remite părţilor, care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, inclusiv prin poşta electronică, şi, la cerere, celor prezente, faptul expedierii consemnându-se în dosar.
 4. Soluţionarea cauzei contravenţionale în procedură scrisă se desfăşoară ţinându-se cont de prevederile punctelor 2-11.
 5. Hotărârile judecătoreşti contravenţionale, emise în condiţiile punctului 2 pot fi atacate cu recurs, care poate fi depus şi prin poştă electronică, pentru a se repara erorile de drept, în următoarele temeiuri:

13.1. contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă neprevăzută de Codul Contravenţional şi de Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;

13.2. s-au aplicat sancţiuni în alte limite decât cele prevăzute de lege sau nu corespund faptei săvârşite sau persoanei contravenientului;

13.3. contravenientul a fost supus anterior răspunderii contravenţionale pentru această faptă sau există o cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale, sau aplicarea sancţiunii a fost înlăturată de o nouă lege ori anulată de un act de amnistie, sau a intervenit decesul contravenientului ori împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege;

13.4. faptei săvârşite i s-a dat o încadrare juridică greşită;

13.5. a intervenit o lege mai favorabilă contravenientului.

 1. Recursul împotriva hotărârii judecătoreşti contravenţionale se declară în termen de 24 de ore de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, dar nu mai târziu de 48 de ore de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti.
 2. Recursul primit, împreună cu dosarul contravenţional, se expediază, în cel mult 12 ore de la data expirării termenului de declarare a recursului, instanţei de recurs.
 3. Recursul declarat cu omiterea termenului, nu poate fi repus în termen.
 4. Recursul împotriva hotărârii judecătoreşti contravenţionale nu suspendă executarea ei.
 5. După examinarea recursului, instanţa de recurs adoptă una dintre următoarele decizii:

18.1 respinge recursul şi menţine hotărârea atacată dacă recursul: a) este tardiv; b) este inadmisibil; c) este nefondat.

18.2 admite recursul, casând hotărârea atacată, parţial sau integral, şi adoptă una dintre următoarele soluţii: a) dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului contravenţional în cazurile prevăzute la art.441 din Codul contravenţional; b) rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărâri, însă fără a înrăutăţi situaţia contravenientului.

19. Prevederile Codului contravenţional se aplică în măsura în care nu contravin prezentei Dispoziţii.

20. Se împuternicesc, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, în perioada stării de urgenţă, conducătorii unităţilor din domeniu, cu dreptul:

20.1. de a stabili durata concediilor anuale ale salariaţilor;

20.2. de a rechema salariaţii din concediul anual de odihnă/neplătit/ de studii, fără acordul acestora;

20.3. de a repartiza prin ordin/dispoziţie timpul de muncă în cadrul săptămânii, cu asigurarea ţinerii evidenţei timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat;

20.4. de a atribui angajaţilor exercitarea unor activităţi/atribuţii de prevenire şi combatere a răspândirii infecţiei COVID-19, neindicate în funcţiile şi atribuţiile entităţii.

 1. Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (5) din Codul Muncii nr. 154/2003, pe perioada de acţiune a stării de urgenţă nu se limitează munca suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru personalul Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, personalul instituţiilor medicale, inclusiv detaşaţi, angajaţii Agenţiei Naţionale Transport Auto, salariaţii autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, antrenaţi nemijlocit în acţiuni de prevenire a infectării, control şi tratare a infecţiei COVID-19.
 2. Pe perioada de acţiune a stării de urgenţă orele de muncă suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru personalul Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, personalul instituţiilor medicale, inclusiv detaşaţi, angajaţii Agenţiei Naţionale Transport Auto, salariaţii autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, antrenate nemijlocit în acţiuni de prevenire a infectării, control şi tratare a infecţiei COVID-19, se calculează în mărime ordinară, cu aplicarea sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate în corespundere cu art.1391 din Codul muncii Republicii Moldova.

Pe domeniul de competenţă al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

De ordin general

 1. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal, prin Ordin comun vor stabili regimul de activitate al punctelor de trecere a frontierei de stat, ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul tarii şi în afara acesteia sau, după caz, vor decide asupra necesităţii sistării sau reluării activităţii punctelor de trecere a frontierei de stat în condiţiile art. 11 alin. (6) din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
 2. Operatorii de transport, autorizaţi de a efectua curse de călători spre Republica Moldova, nu vor admite îmbarcarea persoanelor care nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării sau act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, inclusiv celei de a 2-a doză;
 3. Persoanele care traversează frontiera de stat vor fi supuse screening-ului (efectuarea termometriei tuturor persoanelor care traversează frontiera de stat);
 4. Realizarea activităţilor de constatare şi examinare a faptei contravenţionale în privinţa persoanelor plasate în carantină de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (COVID-19) la trecerea frontierei de stat.
 5. Interzicerea activităţilor de agrement în masă sau culturale în Zona de Frontieră.
 6. Se instituie obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19 efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii, rezultatele testelor obligatoriu vor deţine codurile QR Quick Response Code) sau prezentarea unui act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, inclusiv celei de a 2-a doză. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză sau rusă.

Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. din 1 aprilie 2021

a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale

Instrucţiunea privind instituirea regimului de carantină în localităţi, pe perioada stării de urgenţă

 1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul, criteriile, procedura de instituire a regimului de carantină în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia, precum şi măsurile care urmează să fie adoptate şi executate de către autorităţile administraţiei publice locale respective.
 2. Carantina reprezintă restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării.
 3. Regimul de carantină în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia se instituie în baza deciziei Comisiei teritoriale pentru situaţii excepţionale.
 4. Comisiile teritoriale pentru situaţii excepţionale vor institui regimul de carantină

4.1 la nivel de localitate urbană tinînd cont de următorii indicatori: incidenţa 99 la 100 mii populaţie mai mare ca media incidenţei la 100 mii populaţie pentru toate raioanele Republicii Moldova (în afară de mun. Chişinău), asociat cu Indicele de contagiozitate mai mare ca 1,0.

4.2 Pentru localităţile rurale - în cazul în care incidenţa la 100 mii populaţie este mai mare decât media pe raionul respectiv.

 1. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, după caz, alte autorităţi, acordă sprijin Comisiilor teritoriale pentru situaţii excepţionale pentru desfăşurarea acţiunilor care se impun.
 2. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia, asigură următoarele măsuri: a) izolarea localităţii; b) eliberarea permiselor de circulaţie; c) interzicerea intrării/ieşirii din localitate, cu excepţia persoanelor ce desfăşoară activităţi de asigurare a localităţii cu servicii (poştale, bancare) şi produse (alimentare, farmaceutice, petroliere, sanitaro-igienice), precum şi lucrători ai unităţilor din sectorul agro-alimentar; d) sistarea circulaţiei transportului, cu excepţia celui de tranzit şi celui care asigură vitalitatea localităţii; e) interzicerea aflării persoanelor în afara domiciliului şi în spaţiul public cu excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, deplasări pentru asigurare cu produse alimentare, medicamente, deplasări pentru acordarea asistenţei medicale şi pentru alte motive (lucrări agricole, decesul unui membru al familiei); f) asistenţii sociali, lucrătorii sociali şi voluntarii vor asigura livrarea produselor de primă necesitate persoanelor social-defavorizate din localitate, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală.
 3. După stabilirea regimului de carantină, autorităţile administraţiei publice locale, de comun Ministerul Afacerilor Interne, asigură următoarele măsuri: a) verificarea deplasărilor la punctele de intrare/ieşire, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală; b) verificarea respectării regimului de izolare la domiciliu, în comun cu instituţiile medico-sanitare teritoriale (care acordă asistenţă medicală primară); c) monitorizarea şi interzicerea aflării persoanelor în spaţii publice (străzi, lăcaşuri de cult, parcuri etc.), cu excepţia deplasărilor permise; d) verificarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 2 (doi) metri; e) verificarea executării prevederilor hotărârilor/deciziilor emise de organele competente privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19; f) eliberarea tichetului de intrare pentru unităţile de transport în tranzit prin localitate, cu informarea persoanelor despre tranzitarea zonei de carantină şi monitorizarea timpul parcurs şi ridicarea tichetului la ieşirea din localitate.
 4. Se interzice folosirea unităţilor de transport de serviciu pentru transportarea persoanelor din zona de carantină în lipsa mijloacelor individuale de protecţie.
 5. Sistarea regimului de carantină în unitatea administrativ-teritorială de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia se efectuează prin Decizia Comisiei teritoriale pentru situaţii excepţionale, în cazul în care, pe teritoriul respectiv nu se înregistrează nici un caz nou pozitiv de infectare cu COVID-19 pentru o perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de la ultimul caz declarat încheiat, cu informarea în scris a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.