În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se agravează rapid. La data de 16 martie 2021 au fost înregistrate 207.012 cazuri de COVID-19, dintre care cazuri active – 21.847, incidenţa în ultimele 14 zile - 547 cazuri la 100 mii persoane, incidenţa totală - 5.886 cazuri la 100 mii persoane, mortalitatea în ultimele 14 zile – 11 decese la 100 mii persoane, mortalitatea totală - 125 decese la 100 mii persoane, rata fatalităţii în ultimele 14 zile - 2 decese la 100 de cazuri, rata fatalităţii totale - 2 .1 decese la 100 de cazuri. Formele grave reprezintă- 6.6 %, formele medii – 10.3%, formele uşoare şi asimptomatice – 83.2%. Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, majorarea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară intensă, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic al infecției cu COVID-19 în Republica Moldova. Pornind de la cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 19 martie – 18 aprilie 2021, inclusiv.

2. Se desemnează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională de Sănătate Publică în calitate de autorități publice responsabile pentru gestionarea urgenței de sănătate publică. Mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice se stabilește în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, în care este stabilit nivelul de alertă COD ROȘU, a următoarelor măsuri de prevenire a infecției COVID-19:

3.1. Restricționarea deplasării populației și izolarea la domiciliu.

3.2. Interzicerea adunărilor în masă, inclusiv activitățile culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment.

3.3. Prestarea doar a serviciilor esențiale (vitale).

3.4. Interzicerea vizitelor neesențiale la unitățile de interes public (bancă, poștă etc.).

3.5. Ajustarea serviciilor de asistență medicală și prestarea doar a celor esențiale.

3.6. Instituirea instruirii la distanță în conformitate cu prevederile subpunctului 11.3.

4. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor prezenta săptămânal în adresa Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică acțiunile întreprinse în vederea implementării măsurilor menționate la subpunctele 3.1 – 3.6.

5. Se stabilesc măsurile restrictive generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel național pe perioada stării de urgență în sănătate publică:

5.1. Se interzice aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.

5.2. Se interzice aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistență medicală ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate.

5.3. Se interzice aflarea pe terenuri de joacă a copiilor în absența părinților/tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică. 5.4. Se interzice aflarea persoanelor în zone de agrement în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.

6. Se stabilesc măsurile obligatorii de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național pe perioada stării de urgență în sănătate publică:

6.1. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice (de uz comun) deschise și închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

6.2. Respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane, ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.

6.3. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.

6.4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.

6.5. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv.

6.6. Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități.

6.7. Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistență medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.

7. Se stabilesc interdicțiile și restricțiile pentru anumite genuri de activitate:

7.1. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

7.2. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, aeroporturi, porturi internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 20.00 - 07.00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet și cu livrare, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

7.3. Se interzice organizarea și desfășurarea în unitățile de alimentație publică a evenimentelor festive, nunților, cumetriilor, aniversărilor, precum și a altor evenimente.

7.4. Se interzice organizarea și desfășurarea, cu prezența fizică a persoanelor, a conferințelor științifice, adunărilor și întrunirilor profesionale în masă, olimpiadelor, competițiilor sportive.

7.5. Se interzice organizarea și desfășurarea în spații închise și deschise a expozițiilor, festivalurilor, tîrgurilor agricole specializate, evenimentelor comerciale.

7.6. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.

7.7. Se stabilește regimul de activitate a piețelor agroalimentare și nealimentare în intervalul orelor 07.00 - 15.00.

7.8. Centrele comerciale și unitățile specializate de comerț cu amănuntul a produselor nealimentare vor activa până la ora 18.00.

8. Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID – 19 obligatorii pentru toate genurile de activitate:

8.1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor asigura, în spațiile aflate în gestiune, închise (de uz comun) și deschise (care presupun interacțiunea frecventă a persoanelor), respectarea strictă a următoarelor măsuri:

8.1.1. Respectarea distanței sociale între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.

8.1.2. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.

8.1.3. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.

8.1.4. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv.

8.1.5. Respectarea de către persoanele juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități.

8.1.6. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice aflate în gestiune, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. 8.1.7. Monitorizarea permanentă a numărului vizitatorilor și neadmiterea formării aglomerațiilor.

8.2. Conducătorii entităţilor publice și private vor asigura:

8.2.1. Regim special de lucru, prin atragerea cu prezență fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, precum și a personalului a cărui activitate necesită prezența obligatorie la serviciu.

8.2.2. Pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiții de muncă la distanță.

8.2.3. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7.30 până la 16.00 și pauza de masă de la 12.00 până la 12.30.

9. Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID – 19 specifice pentru anumite genuri de activitate, conform anexei la prezenta hotărâre.

10. Se stabilesc, începând cu 23 martie 2021, măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova: 10.1. Se instituie pe perioada stării de urgență în sănătate publică obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză sau rusă.

10.2. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la punctul 10.1, vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitorul.

10.3. Excepţie de la prevederile subpunctelor 10.1 și 10.2, se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

10.3.1. copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;

10.3.2. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren; 10.3.3. persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

10.3.4. elevii/studenţii, care merg zilnic la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul statelor vecine sau pe teritoriul Republicii Moldova, cu prezentarea actelor confirmative;

10.3.5. lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

10.3.6. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

10.3.7. persoanele în tranzit, itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;

10.3.8. persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză sau rusă.

10.4. Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim după a 10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

11. Organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ se dispune de către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică din unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiul Chișinău și municipiul Bălți și UAT ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, în funcție de gradul de alertă atribuit localității, în baza indicatorului incidenței la 100 mii populație, conform următoarelor scenarii:

11.1. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Verde sau Cod Galben (incidența mai mică de 49 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile) – participarea zilnică a preșcolarilor, elevilor și studenților cu prezență fizică în instituțiile de învățământ, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

11.2. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Portocaliu (incidența cuprinsă între 50 și 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile): (i) Participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a din învățământ seral), precum și a elevilor din învățământul profesional tehnic antrenați în stagiile de practică și în grupele absolvente, a studenților din anii absolvenți din învățământul superior la orele practice, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19; (ii) Participarea zilnică în procesul educațional la distanță a elevilor și studenților din celelalte clase și ani de studii.

11.3. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Roșu (incidența mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile) se recomandă instituirea procesului educațional la distanță.

În funcție de situația epidemiologică din instituție, procesul educațional poate fi organizat după cum urmează:

(i) Participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a preșcolarilor și a elevilor din învățământul primar;

(ii) Participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a unui contingent de 50% din numărul total de elevi ai claselor absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a din învățământ seral), precum și a elevilor din învățământul profesional tehnic antrenați în stagiile de practică și în grupele absolvente și a studenților din anii absolvenți din învățământul superior la orele practice, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19;

(iii) Participarea zilnică în procesul educațional la distanță a elevilor și studenților din celelalte clase și ani de studii.

12. Se stabilește, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de răspuns la urgența de sănătate publică, efectuarea controalelor, inclusiv inopinate, la unitățile a căror activitate este restricționată, precum și la unitățile pentru a căror activitate prezenta hotărâre a instituit măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19.

12.1. În sensul prezentei hotărâri, supravegherea și verificarea respectării măsurilor prevăzute se vor realiza după cum urmează:

Nr

.

Acțiunea/măsurile

Autoritatea competentă de control

Autoritatea care oferă suportul

1.

Punctul 3 din hotărâre:

Subpunctele 3.1. și 3.2.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI)

Ministerul      Sănătății,      Muncii      și Protecției Sociale (MSMPS)

Agenția    Națională    pentru    Sănătate Publică (ANSP)

Ministerul      Educației,     Culturii     și Cercetării (MECC)

Subpunctele: 3.3. și 3.4.

Autoritățile administrației publice locale (AAPL)

MAI

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Subpunctul 3.5.

MSMPS

 

Subpunctul 3.6.

MECC, AAPL

MSMPS ANSP

2.

Punctul 4 din hotărâre

MSMPS, ANSP

MAI

3.

Punctul 5 din hotărâre:

Subpunctele 5.1.; 5.2.;

5.3.; 5.4.

MAI

ANSP AAPL

4.

Punctul 6 din hotărâre:

Subpunctele 6.1.; 6.2.

MAI

ANSP MSMPS ANTA

 

Subpunctul 6.5.

MSMPS

 

 

Subpunctul 6.6.

MSMPS

ANSP MAI AAPL

Subpunctul 6.7.

MSMPS

ANSP

5.

Punctul 7 din hotărâre:

Subpunctul 7.1.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

MAI

MECC

Subpunctul 7.2.

ANSA

ANSP

MAI

Subpunctul 7.3.

ANSA

ANSP MAI

Subpunctul 7.4.

MECC

ANSP

MAI

Subpunctul 7.5.

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) MECC

Ministerul Economiei și Infrastructurii

(MEI) MAI

Subpunctul 7.6.

MECC

AAPL ANSP

Subpunctul 7.7.

AAPL

MAI

 

6.

Punctul 8 din hotărâre

Autoritățile publice centrale (APC)

AAPL

MAI ANSP

la sesizare

7.

Punctul 10 din hotărâre

MAI

ANSP MSMPS

MAEIE MECC

8.

Punctul 11 din hotărâre

MECC

ANSP,

MAI AAPL

9.

Punctul 1 din Anexa la

hotărâre

ANSP

MSMPS

10.

Punctul 2 din Anexa la hotărâre

MEI

Agenția Națională Transport Auto (ANTA)

MAI AAPL

11.

Punctul 3 din Anexa la hotărâre

AAPL ANSA

ANSP MAI

Agenția             pentru             Protecția Consumatorilor        și    Supravegherea

 

 

 

Pieței (APCSP)

12.

Punctul 4 din Anexa la

hotărâre

AAPL

ANSA

ANSP

MAI

13.

Punctul 5 din Anexa la

hotărâre

ANSA

ANSP

MAI

14.

Punctul 6 din Anexa la hotărâre

APCSP

ANSP ANSA

MAI

15.

Punctul 7 din Anexa la hotărâre

ANSP

ANSA MAI

MEI

16.

Punctul 8 din Anexa la hotărâre

ANSP MECC

ANSA MAI

AAPL

12.2. Instituțiile abilitate cu atribuții conform competențelor stabilite la punctul

12.1 al hotărârii vor elabora planuri săptămânale de acțiuni privind realizarea sarcinilor ce se impun, cu prezentarea notelor informative în adresa Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică cu privire la acțiunile întreprinse și circumstanțele constatate.

12.3. Conducerea organelor abilitate cu funcții de control în supravegherea și verificarea respectării măsurilor restrictive, a măsurilor obligatorii și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, menționate la punctul

12.1 al hotărârii, vor organiza desfășurarea continuă a activității instituției, inclusiv în afara orelor de program, precum și în zilele de sâmbătă și duminică.

13. Se abrogă următoarele hotărâri ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică: nr. 35-40, nr. 42-43, nr. 45-50.

14. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile vor fi revizuite cu o periodicitate de 14 zile (perioadă maximă de incubare).

15. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

16. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

17. Se solicită comunității academice și experților în domeniu să se angajeze în campania de informare corectă a societății cu privire la subiectul pandemiei, prin explicarea argumentată a cauzelor răspândirii intense a noului tip de coronavirus SARSCoV-2 și a efectelor negative pe care le produce, la subiectul vaccinării și altor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu infecția COVID-19.

18. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

19. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

20. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI Contrasemnează: Vicepreședinte al Comisiei, Secretar de stat al Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Igor CUROV Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC

Anexa la Hotărârea nr. 51 din 19 martie 2021

a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Măsurile de prevenire și control al infecției COVID – 19 specifice pentru anumite genuri de activitate

1. Conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice și privat, instituțiilor socio-medicale și instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura implementarea, cu răspunderea personală, a următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID–19:

1.1. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control al infecției COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare.

1.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului.

1.3. Efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID–19 a pacientului/beneficiarului/însoțitorului.

1.4. Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru.

1.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere.

1.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție.

1.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție.

1.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19.

1.9. Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale angajatului: comorbidități, vârstă, copii minori, persoane la îngrijire etc.).

1.10. Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

1.11. Organizarea și efectuarea programării populației pentru imunizarea antiCOVID în zilele de luni-sâmbătă, în intervalul orar 09.00 – 18.00.

1.12. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/neasigurate).

2. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internațional, cât și activitățile conexe (gări auto/feroviare, stații de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID – 19:

2.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin:

(i) echipament de protecție (măști, mănuși);

(ii) dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe);

(iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

2.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după necesitate în orele de vârf.

2.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului.

2.4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local și municipal – în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare.

2.5. Gările și stațiile auto autorizate în modul corespunzător vor majora la maximum numărul de ghișee pentru vânzarea biletelor de călătorie.

2.6. Monitorizarea permanentă a fluxului de persoane și neadmiterea creării aglomerațiilor.

2.7. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei.

2.8. Respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din gările feroviare, autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/cursă efectuată la stația terminus.

2.9. Verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37° grade Celsius.

3. Administratorii unităților comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID – 19:

3.1. Asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpărătorilor în interiorul unității comerciale.

3.2. Admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieșind din normativul 1 persoană per 4 m2 din spațiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admiși în spațiul comercial împreună cu adulții care îi însoțesc.

3.3. Instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor.

3.4. Admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani. 3.5. Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție.

3.6. Deschiderea numărului maxim de case, în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanței fizice de 1 metru în apropierea caselor.

3.7. Instalarea ecranelor de protecție din plexiglas/sticlă la case.

3.8. Vânzătorii și lucrătorii unităților comerciale vor atenționa clienții despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maxim 3 persoane.

3.9. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul și pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

3.10. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

3.11. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

4. Administratorii pieţelor şi operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID – 19:

4.1. Organizarea şi monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpărători, cu ieşiri şi intrări separate.

4.2. Atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, inclusiv, la solicitatrea vânzătorilor/comercianților.

4.3. Admiterea pe teritoriul pieței exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

4.4. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

4.5. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piaţă a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieţei a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

4.6. Instalarea în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

4.7. Asigurarea obligatorie a tuturor angajaţilor/comercianţilor cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi).

4.8. Organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanţe de 2 metri între ele.

4.9. Asigurarea bunei funcţionalităţi al unităţilor sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul pieţelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluţii/substanţe dezinfectante, conectarea la reţeaua de apeduct, sistem de canalizare.

4.10. Organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecţie a inventarului şi suprafeţelor de lucru cu soluţii pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puţin 3 ore, fără deteriorarea calitatea şi siguranţei produselor alimentare.

4.11. La finele fiecărei zile se va efectua dezinfecţia utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu.

4.12. Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID 19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

5. Administratorii unităților de alimentaţie publică vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID – 19:

5.1. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

5.2. Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere, după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție.

5.3. Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool.

5.4. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea de alimentație publică a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

5.5. Excluderea posibilităților de creare a aglomerațiilor prin asigurarea respectării distanței fizice de 1 metru între persoane. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii.

5.6. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal şi vizitatori.

5.7. Aplicarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case şi locurile de preluare a comenzilor.

5.8. Asigurarea condiţiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor - înainte şi după orice contact cu produsele alimentare.

5.9. Igienizarea şi dezinfectarea meselor de deservire se va efectua după fiecare client.

5.10. Igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru a personalului, spaţiilor de deservire şi grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

6. Administratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea și monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control al infecţiei COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor comerciale:

6.1. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

6.2. Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

6.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

6.4. Atenționarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, cu excepția membrilor unei familii.

6.5. Monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în Centrul comercial.

6.6. Admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieșind din normativul de 1 vizitator per 4 m2 din suprafața comercială.

6.7. Plasarea la intrare în Centrul comercial a informației privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial.

6.8. Monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare și ieșire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază.

6.9. Limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spațiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex: WC, lift, etc.).

6.10. Deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomerațiilor la intrare/ieșire în/din Centrul comercial.

6.11. Separarea intrărilor de ieșiri prin instalarea indicatoarelor respective.

6.12. Instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în fața utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menționate: bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanței fizice de 1 metru între persoane.

6.13. Comercializarea produselor de igienă și protecție personală în cel puțin unul dintre magazine (unitățile comerciale) din incinta Centrului comercial. În lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă și protecție personală.

6.14. Asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul comercial, la intrare în lifturi, în WC și la fiecare nivel/etaj.

6.15. Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei.

6.16. Asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2-3 ori pe zi a suprafețelor de exploatare intensă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.).

6.17. Asigurarea locatarilor cu informațiile privind normele de prevenire și control al infecției COVID-19.

7. Administratorii unităților de deservire ce prestează servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare (ce se atribuie codului CAEM 96.02) vor asigura implementarea și respectarea următoarelor măsuri de control și prevenire COVID-19:

7.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă.

7.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

7.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor.

7.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri.

7.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși.

7.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore.

7.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.).

7.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților.

7.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către angajați și clienți. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

8. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport și bazinelor sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale şi contact vor asigura implementarea și monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

8.1. Informarea antrenorilor şi sportivilor privind recomandările autorităţii centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID – 19.

8.2. Aerisirea/ventilarea tuturor încăperilor, inclusiv a birourilor angajaţilor, vestiarelor.

8.3. Dezinfectarea vestiarelor şi a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii şi antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament.

8.4. Echiparea personalul angajat cu mănuşi, măşti, dezinfectant.

8.5. Plasarea, la intrarea în instituţia sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să îşi dezinfecteze mîinile.

8.6. Afişarea, la intrarea în instituţia sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, obligativitatea de păstrare a distanţei fizice de cel puţin 1 metru.

8.7. Stabilirea protocoalelor clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pentru zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pentru materialele şi inventarul folosit, toate echipamentele şi spaţiile utilizate fiind curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament.

8.8. Stabilirea și respectarea strictă a orarului antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilităţii mai multor terenuri de antrenament.

8.9. Permiterea accesuluiîn cadrul entităţii în funcţie de capacitatea centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomeraţia, în baza programării prealabile, calculate astfel încît, între grupurile de utilizatori, să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spaţiului şi a suprafeţelor de contact.