În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. În Republica Moldova, până la data de 10 ianuarie 2021 au fost înregistrate în total 149 391 cazuri, dintre care 3 139 decese și 138 440 au fost vindecate, iar 7 812 rămân a fi cazuri active. 4 974 persoane au forme ușoare ale bolii și urmează tratament la domiciliu, 2 540 persoane sunt spitalizate, dintre care 228 persane sunt în stare extrem de gravă, 866 – în stare gravă și 1 324 – în stare medie. Reieșind din cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,   

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se prelungeşte până la data de 15 februarie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.
 2. Se mențin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel național, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.
 3. Se abrogă punctul 7 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.
 4. Se aprobă măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform Anexei nr.1.
 5. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).
 6. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22.00 - 07.00.
 7. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.
 8. Se admite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatrale, cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID–19, aplicate la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în incinta instituțiilor teatrale, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.
 9. Se admite desfășurarea etapei locale a olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu, cu prezența fizică a persoanelor, începând cu data de 16 ianuarie 2021, în incinta instituțiilor de învățământ în care elevii își fac studiile.
 10. Se admite reluarea, din data de 16 ianuarie 2021, a competițiilor sportive fără spectatori, desfășurate în aer liber și în spații închise de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire și control al răspândirii infecției COVID-19 aplicate la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive fără spectatori, în aer liber și în spații închise, conform Anexei nr. 2
 11. Prin derogare de la punctul 8 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, se admite organizarea și desfășurarea, la data de 22 ianuarie 2021, a celui de al XIX - lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale Federației Moldovenești de Fotbal, în incinta complexului sportiv ,,Futsal Arena FMF”, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a prevederilor Instrucțiunii, conform Anexei nr. 3.
 12. Se dispune conducătorilor instituțiilor publice și private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 și pauza de masă de la 12.00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.
 13. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.
 14. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
 15. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite. 16. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 16. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID19.
 17. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 18. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI Vicepreședinte al Comisiei, ministru interimar al sănătății, muncii și protecției sociale Tatiana ZATÎC Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC

 Anexa nr.1 La Hotărîrea nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a

Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova

 1. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone: roşii şi verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.
 2. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.
 3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile. În cazul când punctul de pornire este situat într-o ţară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată ţara clasificată ca zonă roşie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roşie, respectiv, completează fişa epidemiologică şi este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.
 4. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:

4.1. membrii de familie ai cetăţenilor RM;

4.2. persoanele care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;

4.3. persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

4.4. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;

4.5. membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;

4.6. persoanele care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;

4.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republică Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

4.8. persoanele în tranzit, inclusiv cele repatriate ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

4.9. persoanele care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

 4.10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;

4.11. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

4.12. jurnaliştii acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

 4.13. persoanele care sunt citate de instantele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens;

4.14. persoanele care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitații etc.);

4.15. persoanele care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19.

 1. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. În cazul minorilor pînă la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere este completată și semnată de reprezentantul legal sau însoțitorul.
 2. Excepţie de la prevederile punctului 5, se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

6.1. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

6.2. persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

6.3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;

6.4. persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;

6.6. lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

6.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

6.8. persoanele în tranzit;

6.9. jurnaliştii, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

 6.10. persoanele care sunt citate de instantele de judecată/organele de drept din Republica Moldova precum și reprezentanții lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens;

6.11. persoanele care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitații etc.);

6.12. persoanele care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19.

 

Anexa nr.2 La Hotărîrea nr. 42 din 13 ianuarie 2021

a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire și control al răspândirii infecției COVID-19 la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive fără spectatori, în aer liber și în spații închise

 1. Administratorul edificiului sportiv va asigura:

1.1. Informarea antrenorilor (personalului) și sportivilor, membrilor Staff – ului privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar - epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucțiuni, după care vor semna declarația de asumare a răspunderii.

1.2. Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare a încăperii.

1.3. Până la organizarea competițiilor în edificiile sportive se va efectua curățenia generală și dezinfecția tuturor încăperilor, inclusiv birourile angajaților, vestiare, băi.

1.4. Accesul persoanelor ce participă la organizarea competițiilor sportive în aer liber și spații închise (sportivi, membrii Staff-ului, medici, servicii mass – media, reprezentanții ordinii și securității publice, pompieri, etc.) se va efectua conform programării prealabile, cu intrarea eșalonată, pentru a evita aglomerația și a asigura păstrarea distanței sociale.

1.5. Accesul spectatorilor la competițiile sportive organizate în aer liber sau în spații închise este interzis. Excepție constituie minorii care pot avea ca însoțitor o singură persoană adultă, care să-i conducă la spațiul de competiție.

1.6. Admisiunea în vestiar/baie se va efectua în grupuri mici, în dependență de capacitatea edificiului sportiv (4 - 6 persoane), cu evitarea aglomerației și păstrarea distanței sociale.

1.7. Plasarea recipientelor cu soluții dezinfectate pentru mâini la intrarea în incinta edificiului sportiv, precum și echiparea personalului angajat cu mănuși și măști.

1.8. Afișarea la intrarea în instituția sportivă a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, graficul desfășurării competițiilor, numărul maxim de participanți (sportivi, antrenori, medic, servicii mass – media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri, etc.).

1.9. Președintele Federației Sportive va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni.

 1.10. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic, efectuat de medicul desemnat din cadrul instituției sportive, cu includerea informației în fișele personale pentru sportivi și membrii Staff - ului (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăți ale respirației ș.a.).

1.11. Competițiile sportive vor fi organizate de către Federațiile Sportive Naționale acreditate, cu permisiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

 1. În cadrul fiecărei instituții sportive:

2.1. Va fi afișat Regulamentul privind organizarea competiției sportive și Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind permisiunea organizării evenimentului sportiv.

2.2. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă, echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.

2.3. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pe zonele și locațiile utilizate, cât și pe materialele, echipamentul, inventarul folosit.

2.4. Elementele folosite de mai multe persoane (mânerul ușii, balustradele, recepția, podeaua, etc.) vor fi dezinfectate periodic cu produse dezinfectate și bioacide, autorizate în acest scop.

2.5. Toate materialele și echipamentele sportive folosite vor fi dezinfectate riguros după fiecare competiție desfășurată.

2.6. Testarea pentru COVID – 19 a membrilor Staff - ului, sportivilor, se va efectua în orice moment, la recomandarea medicului responsabil din cadrul instituției sportive sau la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional.

2.7. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, medic, servicii mass – media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri) în instituția sportivă fără mască de protecție este interzisă. Masca trebuie purtată astfel încât aceasta să acopere atât gura cât și nasul.

2.8. Coordonarea administratorilor instituțiilor sportive ce vor organiza competiții sportive cu autoritățile de sănătate și cele locale, astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, procesul competițional să reprezinte obiectivul prioritar.

2.9. Asigurarea triajului epidemiologic se va efectua la intrarea în edificiul sportiv (aer liber, spații închise). Se interzice accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gât) și febra mai mare de 37,3OC.

 1. Procesul de desfășurare a competițiilor sportive în aer liber sau spații închise:

3.1. Competițiile se vor organiza strict conform graficului stabilit de către administratorul instituției sportive și Președintele (reprezentatul) Federației Sportive Naționale.

3.2. Se va permite organizarea concomitentă a 2 sau mai multe competiții sportive (inclusiv la ramuri diferite de sport) doar în cazul disponibilității mai multor săli de sport, bazine de înot, terenuri sportive în entitatea sportivă.

3.3 Federațiile Sportive Naționale, vor desfășura competiții sportive pe grupuri de sportivi ( categorie de vârstă, categorie de kilograme, regulamentul competițional) pentru a reduce fluxul mare de sportivi participanți la eveniment.

3.4. În incinta instituției sportive este interzisă vânzarea, oferirea gratuită sau regim de auto-deservire a băuturilor/gustărilor/energizant/cocktail.

3.5. Dacă entitatea sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile prezentei instrucțiuni și/sau nu dispune de Avizul Centrului de Sănătate Publică privind raportul de autoevaluare pentru re-deschiderea instituției, organizarea competițiilor sportive sunt interzise.

 1. Federațiile Sportive Naționale pentru obținerea permisiunii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind organizarea competițiilor sportive în aer liber sau în spații închise, urmează să prezinte:

4.1. Regulamentul privind organizarea competiției sportive.

4.2. Declarația persoanei responsabile de organizare a competiției pentru asumare a răspunderii privind nerespectarea normelor sanitar – epidemiologice și a măsurilor de prevenire a infectării COVID – 19.

4.3. Lista sportivilor și a Staff – ului care participă la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive.

4.4. Avizul pozitiv al administratorului edificiului sportiv privind organizarea competiției sportive.

 4.5. Raportul Centrului de Sănătate Publică privind pregătirea pentru re – deschiderea instituției, inclusiv procesul – verbal de examinare a obiectului.

Anexa nr. 3 La Hotărîrea nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a

Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Instrucțiune privind măsurile sanitar epidemiologice, care urmează a fi respectate la organizarea și desfășurarea celui de al XIX-lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale Federației Moldovenești de Fotbal

 1. Accesul se va desfășura cu trecerea obligatorie a participanților prin dispozitive de dezinfecție amplasate în imediata apropiere a intrărilor în edificiu.
 2. Organizatorii vor asigura accesul separat al delegaților și participanților în edificiul în care se va organiza Congresul, astfel încât să se evite aglomerația și să fie respectată distanțarea socială, folosind cele 4 intrări disponibile.
 3. Circulația în incinta edificiului a participanților în timpul desfășurării Congresului se va efectua cu păstrarea distanței de cel puțin 2 metri, conform schemei aprobate de organizator.
 4. Respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 metru în timpul aflării în incinta încăperii unde se va desfășura Congresul.
 5. Amplasarea persoanelor la mese și/sau scaune astfel încât să fie respectată distanța de minim 1 metru între ele, conform schemei aprobate de organizator.
 6. Amplasarea participanților în tribunele stadionului pe locurile destinate spectatorilor, la fiecare al patrulea scaun. Locurile participanților la Congres urmează a fi marcate.
 7. Sectoarele de amplasare a participanților vor fi evidențiate cu culoarea, care să corespundă acreditării fiecărui participant. Acreditarea va conține cel puțin următoarea informație: nume, prenume, sectorul, rândul și locul amplasării.
 8. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor, dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrare în edificiu, asigurarea la intrarea în edificiu și în sala unde se va desfășura Congresul cu produse dezinfectante pe bază de alcool.
 9. Asigurarea organizatorilor (funcționari electorali), delegaților și altor participanți la Congres cu echipament de protecție (măști și mănuși).
 10. Respectarea regulilor de igienă respiratorie, purtarea măștilor, astfel încât aceasta să acopere atât gura cât și nasul, pe toată durata Congresului. Măștile și mănușile vor fi puse la dispoziție fiecărui participant la Congres la intrarea în edificiu.
 11. Efectuarea obligatorie a termometriei fiecărui participant la intrarea în edificiul unde va avea loc Congresul, cu înscrierea rezultatelor într-un registru în care se vor indica: numărul de ordine, numele, prenumele, IDNP, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data, indicele de temperatură și note despre existența sau lipsa simptomelor caracteristice infecției respiratorii acute.
 12. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor în încăperea edificiului unde va avea loc Congresul, până și după desfășurare.
 13. Prelucrarea cu produse dezinfectante a pixurilor, microfoanelor și altor rechizite puse la dispoziția participanților la Congres.
 14. Organizatorii vor asigura prezența la fața locului a unui medic infecționist și a unui echipaj al serviciului medical de urgență (ambulanță) pe parcursul întregii perioade de desfășurare a Congresului.
 15. Asigurarea prezenței numărului necesar de observatori, care să urmărească respectarea întocmai a prevederilor prezentei Instrucțiuni de către participanți.