Îndrumar de elaborare şi întreţinere a actelor normative din domeniul legislaţiei
muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, pe care angajatorul este obligat
să le deţină ca dovadă a conformităţii la perevederile legislaţiei în vigoare

Actele respective pot fi solicitate de inspectorii de muncă în cadrul vizitelor de control.

A. RAPORTURI DE MUNCĂ (Codul Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003)

 Documente care stabilesc structura unităţii şi  funcţiile

 1. Statele de personal ale unităţii (art.10 alin.(2) lit. c)).

Acte normative locale

 1. Regulamentul intern al unităţii (art.198-199);
 2. Regulamentul cu privire la atestarea salariaţilor (legislaţia nu prevede expres aprobarea regulamentului respectiv, dar acesta va fi necesar în cazul în care angajatorul doreşte să efectueze atestarea salariaţilor; poate fi aprobat în baza art.10 alin.(1) lit. e)).
 3. Contractul colectiv de muncă (dacă acesta a fost încheiat) (art.30-34).

Documente cu privire la angajarea salariatului, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă:

 1. Proiectul contractului individual de muncă sau scrisoarea oficială care se prezintă salariatului anterior angajării sau transferării într-o funcţie (art. 48 alin. (1));
 2. Informaţia care se prezintă salariatului anterior angajării în străinătate (art. 48 alin. (3));
 3. Demersul viitorului angajator prin care se solicită concedierea prin transfer la o altă unitate (art. 88alin.(1));
 4. Demersul angajatorului adresat salariatului, prin care se solicită acordul acestuia pentru concedierea prin transfer (art. 88alin.(1));
 5. Oferta de angajare din partea viitorului angajator (art. 88alin.(3));
 6. Acordul scris al salariatului pentru concedierea prin transfer la o altă unitate (art. 88alin.(1));
 7. Contractul individual de muncă (art.45, 56, 58, 65);
 8. Acorduri suplimentare la contractul individual de muncă (art.68);
 9. Anunţ public despre funcţiile vacante apărute în cadrul unităţii (art. 551alin. (5));
 10. Ordin cu privire la transferul salariatului la o altă muncă permanentă (art.74 alin. (3));
 11. Cererea salariatului privind suspendarea contractului individual de muncă (art. 78 alin. (1), lit. a)-d));
 12. Ordin cu privire la suspendarea contractului individual de muncă (art.75 alin.(4));
 13. Ordin cu privire la lichidarea unităţii ori reducerea numărului sau a statelor de personal (art.88 alin.(1) lit. a));
 14. Demersul salariatului privind suspendarea contractului individual de muncă ((art.78 alin.(1), lit. d1) și e));
 15. Ordin cu privire la anunţarea şomajului tehnic (art. 80);
 16. Ordin cu privire la anunţarea staţionării (art. 163);
 17. Ordin cu privire la preavizarea salariatului cu privire la ulterioara eliberare în legătură cu lichidarea unităţii sau reducerea numărului ori a statelor de personal(art.88 alin.(1) lit. b));
 18. Propunerea scrisă privind acordarea unui alt loc de muncă în cadrul unităţii (art.88 alin.(1) lit. c));
 19. Ordin cu privire la acordarea unei zile lucrătoare pe săptămână cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă (art. 88 alin. (1) lit. f));
 20. Informaţia privind persoanele ce urmează a fi disponibilizate prezentată agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (art. 88 alin. (1) lit. g));
 21. Informaţia despre reorganizarea sau lichidarea unităţii care presupune reducerea în masă a locurilor de muncă, prezentată organelor sindicale din unitatea și ramura respectivă (art. 88 alin. (1) lit. i));
 22. Demersul angajatorului prin care se solicită acordul (opinia consultativă a) organului sindical pentru concedierea salariatului membru de sindicat (art.87, art. 88 alin.(1) lit. h));;
 23. Acordul organului sindical pentru concedierea salariatului membru de sindicat(art.87);
 24. Ordin cu privire încetarea contractului individual de muncă (art.81 alin.(3));
 25. Ordin de restabilire la locul de muncă (89 alin. (3));

Timpul de muncă

 1. Tabelul de evidenţă a timpului de muncă / de pontaj (art.106);
 2. Programul muncii în schimburi (la unităţile unde se aplică munca în schimburi)(art.101);
 3. Ordin cu privire la stabilirea timpului de muncă parţial (art.97);
 4. Documentul prin care angajatorul informează unele categorii de salariaţi despre dreptul lor  de a refuza munca în zilele de repaus (art. 110 alin. (4)), munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare (art. 111 alin. (4)), munca suplimentară (art. 105 alin. (2)), munca de noapte (art. 103 alin. (6)), plecarea în deplasare (art. 249 alin. (2)) și munca în tură continuă (art. 318 alin. (2));
 5. Acordul unor categorii de salariaţi pentru prestarea muncii în zilele de repaus (art. 110 alin. (4)), muncii în zilele de sărbătoare nelucrătoare (art. 111 alin. (4)), muncii suplimentare (art. 105 alin. (2)), muncii de noapte (art. 103 alin. (6)), pentru plecarea în deplasare (art. 249 alin. (2)) şi pentru munca în tură continuă (art. 318 alin. (2));
 6. Ordin cu privire la atragerea salariaţilor la munca suplimentară, munca în zilele de repaus, munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare (art.104, 110, 111);

Retribuirea muncii

 1. Ordin privind reţinerile din salariu (art. 148 alin. (3)); 
 2. Informaţia lunară privind părţile componente ale salariului (art. 142 alin. (3)); 
 3. Acordul scris al salariatului pentru plata salariului prin instituţiile bancare sau oficiile poştale (art. 131 alin. (2)); 
 4. Regulamentul cu privire la premierea salariaţilor (art.137-138).

Acordarea concediilor

 1. Programarea concediilor de odihnă anuale (art.116);
 2. Cererea de acordare a concediului (de odihnă, neplătit) (art.115 alin.(4) şi art.120 alin.(1));
 3. Ordin cu privire la acordarea concediului (de odihnă, neplătit, de studii) (art.113, 118, 120, 178-181);
 4. Documentul prin care salariatul este prevenit despre data începerii concediului de odihnă anual (art.116 alin.(5)).
 5. Ordin cu privire la rechemarea salariatului din concediul de odihnă anual (art.122 alin.(1));
 6. Ordin cu privire la acordarea părţii rămase a concediului de odihnă anual (art.122 alin.(4)).

Delegarea salariaţilor

 1. Ordin cu privire la trimiterea salariatului în deplasare în interes de serviciu (art.174 alin.(1));
 2. Legitimaţia de deplasare (pct.6-8 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012).

Disciplina muncii

 1. Ordin cu privire la stimularea salariatului (art.204 alin.(2));
 2. Explicaţia scrisă privind fapta comisă (art.208 alin.(1));
 3. Proces-verbal prin care se confirmă refuzul salariatului de a prezenta explicaţia scrisă privind fapta comisă (art.208 alin.(1));
 4. Ordin cu privire la organizarea anchetei de serviciu (art.208 alin.(1));
 5. Ordin cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare (art.210 alin.(1));
 6. Ordin cu privire la revocarea sancţiunii disciplinare (art.211 alin.(2)).

Formarea profesională

 1. Planul anual de formare profesională (art.213 alin.(2));
 2. Contract de calificare profesională (art.215);
 3. Contract de ucenicie (art.216 alin.(1)-(2));
 4. Contract de formare profesională continuă (art.216 alin.(3)-(4)).

Răspunderea materială a salariatului

 1. Contract cu privire la răspunderea materială deplină a salariatului (art.339);
 2. Contract cu privire la răspunderea materială colectivă (de brigadă) (art.340);
 3. Ordin privind repararea prejudiciului material (art.342 alin.(1) şi art.344 alin.(1));
 4. Ordin cu privire la crearea comisiei abilitate să efectueze ancheta de serviciu pentru stabilirea mărimii prejudiciului material pricinuit şi a cauzelor apariţiei lui(art.342 alin.(2));
 5. Explicaţia scrisă a salariatului privind cauzele apariţiei prejudiciului material(art.342 alin.(3));
 6. Ordin cu privire la reţinerea de la salariatul vinovat a sumei prejudiciului material care nu depăşeşte salariul mediu lunar (art. 344 alin. (1));
 7. Angajamentul scris privind repararea benevolă de către salariat a prejudiciului material cauzat angajatorului (art. 343 alin. (2)).

B. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Acte generale (urmează a fi emise de toate unităţile)

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10 iulie 2008

 1. Planul anual de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate.
 2. Planul de evacuare a lucrătorilor în caz de incendiu.
 3. Ordin privind evaluarea riscurilor profesionale.
 4. Fişe de evaluare a riscurilor profesionale.
 5. Rapoartele anuale privind accidentele de muncă din cadrul unităţii.
 6. Materiale pentru informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (fişe, ghiduri, filme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă etc.).
 7. Fişa de evidenţă a zonelor cu risc profesional grav şi specific.

Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.95 din 5 februarie 2009

 1. Ordinul privind desemnarea lucrătorului (lucrătorilor) responsabil de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate/ori ordinul de înfiinţare a serviciului de protecţie şi prevenire/ori  decizia de a recurge la servicii externe de protecţie şi prevenire/ori conducătorul unităţii îşi asumă atribuţiile de protecţie şi prevenire.
 2. Documentul ce confirmă pregătirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorului (lucrătorilor) responsabil de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate (certificat de instruire sau proces-verbal).
 3. Ordinul privind desemnarea lucrătorului (lucrătorilor) care vor aplica măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor/ori conducătorul va fi responsabil pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.
 4. Documentul ce confirmă instruirea lucrătorului (lucrătorilor) desemnat în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.
 5. Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă elaborate pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate.
 6. Ordin privind organizarea instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 7. Fişe personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 8. Planul de acţiune în caz de pericol grav şi imediat.
 9. Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (pentru lucrătorii altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea unui alt angajator).
 10. Documentul de constituire a comitetului pentru securitatea şi sănătatea în  muncă.
 11. Regulamentul propriu de funcţionare a comitetului pentru securitatea şi sănătatea în  muncă.
 12. Deciziile comitetului pentru securitatea şi sănătatea în  muncă.

Acte speciale (urmează a fi emise de unităţi cu condiţii de muncă specifice)

Hotărârea  Guvernului nr. 353 din 5 mai 2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă

 1. Decizia scrisă a angajatorului, privind numirea persoanei cu atribuţii concrete pentru supravegherea lucrătorilor care lucrează în condiţii de izolare.
  Hotărârea  Guvernului nr. 603 din 11 august 2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
 2. Documentul confirmativ privind rezultatele verificărilor echipamentului de muncă.
 3. Instrucţiunile privind folosirea echipamentelor de lucru la locul de muncă.
 4. Fişa de evaluare a riscurilor profesionale.
 5. Carnetul de întreţinere a echipamentului de lucru.
 6. Planul de montare, utilizare şi demontare a schelelor.

Hotărârea  Guvernului nr. 362 din 27 mai 2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz

 1. Listele privind acordarea Echipamentului individual de protecţie în dependenţă de specificul activităţii.

Hotărârea  Guvernului nr. 244 din 8 aprilie 2013 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

 1. Dovada privind informarea Inspecţiei teritoriale de muncă despre începerea lucrărilor de demolare, evaluare sau utilizare a azbestului sau produselor ce conţin azbest.

Hotărârea  Guvernului nr. 80 din 9 februarie 2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

 1. Ordinul privind  desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata  elaborării proiectului lucrării şi pe durata realizării lucrării.
 2. Planul de securitate şi sănătate al şantierului.
 3. Registrul de coordonare.
 4. Declaraţia privind începerea lucrărilor de construcţie.
 5. Dosarul de lucrări ulterioare.

Hotărârea  Guvernului nr. 1361 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă

 1. Dispoziţia de desemnare a comisiei de cercetare a accidentului cu incapacitate temporară de muncă
 2. Dosarul de cercetare a accidentului
 3. Registrele de evidenţă a accidentelor de muncă

Hotărârea  Guvernului nr. 1025 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc;  Hotărârea Guvernului  nr. 589 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice

 1. Dosar medical individual.

Hotărârea Guvernului  nr.819 dindin 01 iulie 2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor

 1. Dovada instruirii fiecărui lucrător cu privire la modalitatea de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate.
 2. Document confirmativ privitor la organizarea activităţilor lucrătorilor astfel încît activitatea zilnică la monitor să fie întreruptă periodic, prin pauze  sau schimb de activitate.
 3. Rezultatele examinării oftalmologice a lucrătorilor înainte de a începe lucrul la monitor şi periodice.